Kont-Der Anasayfa Mevzuat Pratik Bilgiler Makale Arşivi Gelişmiş Arama
 
Geri Dön Giriş Sayfasına Dön Pencereyi Yenile
İş Mevzuatı ve işçilere yapılan ödemeler
SORU : İşçilerin naklen geçişi, memur statüsüne geçişi

5620 sayılı Kanunla kamuda geçici işçi pozisyonlarında çalışanlardan sürekli işçi kadrolarına geçenler;

a) İşçi kadrosuyla herhangi bir bakanlığa yatay geçiş yapabilir mi? Yapabilirse yasal dayanağı nedir?

b) Bununla ilgili 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 nci maddesinin (l) fıkrası gereğince meclisin görevleri arasında sayılan yasal yetkiye dayanılarak belediyemizin boş bulunan münhal memur kadrolarına işçi statüsünde çalışmakta olan personelin meclisimizce ataması yapılabilir mi?

c) Kadrolu işçiler bir kurumdan bir kuruma yatay geçiş sağlanır ise unvan ve vasıfları göz önünde bulunduruluyor mu?

d) İşçi statüsünde kadrolu olarak çalışmakta olan personelimiz 5393 sayılı Kanunun 18 nci maddesi gereğince işçi statüsünden memur statüsüne geçişi sağlanabilir mi?

Sugözü
Besni / ADIYAMAN

04.01.2008
Duran BAYHAN
Belediye Başkanı

SORUNUZUN CEVABI

a) 5620 sayılı Ka­mu­da Ge­çi­ci İş Po­zis­yon­la­rın­da Ça­lı­şan­la­rın Sü­rek­li İş­çi Kadro­la­rı­na ve­ya Sözleşme­li Per­so­nel Sta­tü­sü­ne Geçirilmeleri, Ge­çi­ci İş­çi Ça­lış­tı­rıl­ma­sı ile Ba­zı Kanunlarda Deği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun ile kapsama dahil idarelerde; 2006 yı­lı içe­ri­sin­de usû­lü­ne uy­gun ola­rak vi­ze­si ya­pıl­mış ge­çi­ci iş po­zis­yon­la­rın­da top­lam 6 ay ve­ya da­ha faz­la sü­rey­le ça­lış­mış olan geçici işçilerin (2005 ve­ya 2006 yıl­la­rın­da ay­nı şart­lar­da ça­lı­şıp da as­ker­lik, do­ğum ve­ya sağ­lık ku­ru­lu ra­po­ruy­la bel­ge­len­di­ri­len sağ­lık so­run­la­rı se­be­biy­le iş söz­leş­me­le­ri as­kı­da ka­lan­lar da bu fık­ra kap­sa­mın­da de­ğer­len­di­ri­lir.) sü­rek­li iş­çi kad­ro­la­rı­na ve­ya söz­leş­me­li per­so­nel sta­tü­sü­ne ge­çi­ril­me­si sağlanmıştır.

   İşçiler iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişilerdir. Gerek 5620 sayılı Kanun uyarınca sü­rek­li iş­çi kad­ro­la­rı­na geçen işçilerin, gerekse daha önceki kadrolu işçilerin bakanlıklara yada başka bir kamu kurumuna naklen geçişini düzenleyen bir mevzuat hükmü bulunmamaktadır.

b) Yine gerek 5620 sayılı Kanun uyarınca sü­rek­li iş­çi kad­ro­la­rı­na geçen işçilerin, gerekse daha önceki kadrolu işçilerin memur kadrolarına atanması mümkün değildir. Ancak, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre atanabilirler. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 nci maddesinin (l) fıkrası böyle bir imkanı vermez.

04.01.2008 tarihinde incelenmiş,
04.01.2008 tarihinde cevaplanmış ve
04.01.2008 tarihinde onaylanarak yayınlanmıştır.

04.01.2008
Osman ÖZKAN
Kontrolör

 
Geri Dön Giriş Sayfasına Dön Pencereyi Yenile
'yazıcı çıktı alma engelleme 'ctrl p engelleme