Kont-Der Anasayfa Mevzuat Pratik Bilgiler Makale Arşivi Gelişmiş Arama
 
Geri Dön Giriş Sayfasına Dön Pencereyi Yenile
Belediye Teşkilatı ve Personel İstihdamı
SORU : Memur belediye başkan yardımcısının özlük hakkı

belediye başkan yardımcısı denince sadece meclis üyelerinden atananların durumu açıklanmaktadır. Belediye başkan yardımcısı denince sadece meclis üyelerinden atananların durumu açıklanmaktadır. Ancak memur belediye başkan yardımcıları yok sayılıyor.

657 sayılı Kanun çerçevesinde çalışan memur belediye başkan yardımcılarının ücretleri, sosyal hakları nelerdir?

Her konuda açıklamalar yapılırken gece gündüz-bayram-tatil demeden çalışmaları takip eden belediye başkan yardımcıları emeğinin karşılığını nasıl almalıdır. Herkes şüpheyle bakıp değerlendirmeler yapmaktadır. Bu konunun açıklığa kavuşmasını bekliyorum.

yenişehir
yenişehir / mersin

24.05.2009
ahmet duran
belediye başkan yardımcısı

SORUNUZUN CEVABI

Memur statüsünde çalışan belediye başkan yardımcılarının özlük ve sosyal hakları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve buna ilişkin mevzuata bakmak gerekecektir.
Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin Eki Ek-4 Kadro Kütüklerinden (I) Sayılı Memur Kadro Kütüğünde Belediye Başkan Yardımcısının kadro derecesi 1’dir.
657 sayılı Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylık ve ek göstergeleri bu kanunun 43 üncü maddesinde gösterildiği şekilde tespit edilir, buna göre 1. Derecenin 4. Kademesinin göstergesi 1500’dür. Ek gösterge ise hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilmiştir. Buna göre belediye başkan yardımcısının ek göstergesi 3000’dir. Ancak kurumların 1,2,3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf  veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz.
2009 yılında da uygulanacak olan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararındaki I sayılı Cetvele göre; nüfusu 100.000 ve daha yukarı olan belediyelerde belediye başkan yardımcılarının iş güçlüğü zammı 800, temininde güçlük zammı 800 olmak üzere toplam 1600 puan, diğer belediyelerde iş güçlüğü zammı 750, temininde güçlük zammı 500 olmak üzere toplam 1250 puandır. Sizin yan ödeme puanınız 1600’dür. II sayılı Cetvele göre; il ve büyükşehirlerin merkez ilçelerinin 1. derecedeki belediye başkan yardımcılarının (nüfusu, en son yapılan resmi nüfus sayımına göre 250.000 ve daha fazla olmak kaydıyla) özel hizmet tazminat oranı % 200, diğer il ve büyükşehirlerin merkez ilçelerinde(1.derecedeki) özel hizmet tazminat oranı ise % 175’dir. Sizin oranınız da % 175’dir.
657 sayılı Kanuna ekli IV sayılı Makam Tazminatı Cetvelinde belediye başkan yardımcıları sayılmadığından makam tazminatı alamamaktadırlar.
16.8.2008 tarih ve 26969 Mükerrer sayılı RG de yayımlanan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar uyarınca belediye başkan yardımcılarının ek ödeme oranı % 53’dür.
Yukarıdaki açıklamalara ilave olarak aylık hesabında kullanılan diğer unsurlar da(kıdem aylığı, taban aylığı, asgari geçim indirimi, aile ve çocuk yardımı) göz önünde bulundurulmak suretiyle hesaplanacak gelir bölümünden yasal kesintiler düşüldüğünde belediye başkan yardımcısının maaşı ortaya çıkacaktır.
Belediye başkan yardımcıları, 657 sayılı Kanunda bahsi geçen sosyal hakların ilgili olanlarının tamamından yararlanabilmektedir.

07.07.2009 tarihinde incelenmiş,
07.07.2009 tarihinde cevaplanmış ve
07.07.2009 tarihinde onaylanarak yayınlanmıştır.

07.07.2009
Mustafa Reşit HAZER
Başkontrolör

 
Geri Dön Giriş Sayfasına Dön Pencereyi Yenile
'yazıcı çıktı alma engelleme 'ctrl p engelleme