Kont-Der Anasayfa Mevzuat Pratik Bilgiler Makale Arşivi Gelişmiş Arama
 
Geri Dön Giriş Sayfasına Dön Pencereyi Yenile
Memur Atama ve Nakil İşlemleri
SORU : Asaletin tasdik edilmesi

2001 yılında iki yıllık meslek yüksek okulu bölümünü (tekniker), 2005 yılında da dört yıllık Açık Öğretim Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirerek, 2008 yılında KPSS sınavına iki yıllık Tekniker diploması ile girip, idarenin talebi doğrultusunda ÖSYM tarafından tekniker olarak atanıyor. Ancak İdare 1 yıl sonra asalet tasdiki sırasında söz konusu kişinin KPSS’ na bir alt öğrenimden girdiğini fark ediyor. ÖSYM kılavuzunda adayların en son öğrenim düzeylerinin bir alt düzeyi öğrenimden sınava giremeyecekleri belirtilmektedir. Teknik hizmetler sınıfındaki teknikerin en son görmüş olduğu bir üst eğitim Genel İdare Hizmetleri sınıfından(Kamu Yönetimi) olmaktadır. Bu durumda söz konusu teknikerin, İdareyi yanıltıp yalan beyandan dolayı asaletinin tasdik edilip edilmeyeceği ve adaylık süresi içerisinde memuriyetine son verilip verilmeyeceği konusunda tereddüde düşüldüğünden, görüşünüzün bildirilmesini istiyorum.

İl Özel İdaresi
MERKEZ / UŞAK

15.04.2010
Akif GÜRSES
İnsan Kaynakları ve Eğt. Md.V.

SORUNUZUN CEVABI

Danıştay 5 inci Dairesinin 19.02.1991, K: 91/235, E: 88/2494 sayılı kararında: “Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumların personel ihtiyacını karşılamak üzere ortaokul mezunları arasında açılan sınava aslında Iise mezunu olmakla birlikte ortaokul diploma¬sını ibraz ederek başvuran ve sınavı kazanarak ataması yapılan davacının şikâyet üzerine yapılan araştırmada lise mezunu olduğu saptanarak memuriyet için öngörülen koşulları girişte taşımadığı halde yanıltıcı beyanda bulunduğu gerekçesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 98/b mad¬desi uyarınca görevine son verildiği dosyadaki belgelerin incelenmesinden anlaşılmıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değişik 48 inci maddesinin genel şartlar başlıklı A fıkrasının 2 nci bendinde, Devlet Memurluğuna alınacakla¬rın hizmet göreceği sınıfın 41 inci maddede belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmaları gerektiği belirtilmiş, aynı Kanunun 1897 sayılı Kanunla değişik 41 inci maddesinde de; genel olarak ortaokulu bitirenlerin memur olabilecekleri, belli görevlere atanabilmek için veya bu görevlerde belli derecelere yükselebilmek için kuruluş kanunları veya bu Kanun ve kuruluş kanunlarına dayanarak çıkarılacak yönetmeliklerle işin gereğine göre daha yüksek öğrenim dereceleri veya muayyen fakülte okul veya öğrenim dallarını veya meslek için veya meslekle ilgili eğitim prog¬ramlarını bitirmiş olmak veya yabancı dil bilmek gibi şartlar konulabileceği hükme bağlanmıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 98/b maddesi, memurluğa atama şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi halini ilgilinin memurluğunun sona erdirilmesi nedeni olarak saymaktadır. Davacının sınavın açıldığı ve aday memur olarak atanmasının yapıldığı tarihte 657 sayılı Kanunda Devlet Memuru olmak için aranılan genel şartlara sahip olduğu açıktır. Hakkında şikâyet üzeri¬ne yapılan incelemede lise mezunu olduğunun saptanmış bulunması adı geçenin işe alınmada aranan genel şartları kaybettiğini göstermez. İşe alınmada aranacak genel şartları taşıyan davacının ortaokul mezunları arasında açılan sınav için davalı kuruma verdiği iş istek formunda lise mezunu olduğunu belirtmemesi nitelikleri konusunda gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak olarak kabul edilemeyeceğin¬den görevine son verilmesine ilişkin işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle davacının temyiz isteğinin kabulüyle, Trabzon İdare Mahkemesinin 27.05.1988 günlü 1988/409.sayılı kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. madde¬sinin 1/b fıkrası gereğince bozulmasına karar verildi.” denilmektedir. (İbrahim PINAR, Devlet Memurları Kanunu Şerhi ve ilgili Mevzuat, Seçkin Kitabevi 2001, 8.Baskı) Buna göre teknik hizmetler sınıfındaki teknikerin en son görmüş olduğu bir üst eğitim teknik bölüm değil,  idari (Kamu Yönetimi) bölüm olmaktadır. ÖSYM kılavuzunda adayların en son öğrenim düzeylerinin bir alt düzeyi öğrenimden sınava giremeyecekleri belirtilmekte ancak ilgilinin Genel İdare Hizmetleri sınıfından bir kadroya müracaatı söz konusu olmayıp, 2008 yılında KPSS sınavına iki yıllık Tekniker diploması ile girip, idarenin talebi doğrultusunda da ÖSYM tarafından tekniker olarak atanmıştır. Dolayısıyla teknik hizmetler sınıfına ilişkin olarak bitirdiği en son okul 2001 yılında bitirdiği iki yıllık meslek yüksek okulu olup, memuriyete girdiği teknik hizmetler sınıfının dört yıllık Açık Öğretim Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü ile de ilgisi bulunmamaktadır. Danıştay kararında da belirtildiği üzere ilgilinin sınavın açıldığı ve aday memur olarak atanmasının yapıldığı tarihte 657 sayılı Kanunda Devlet Memuru olmak için aranılan genel şartlara sahip olduğu açıktır. Yapılan incelemede iki yıllık meslek yüksek okulu mezunu olduğunun saptanmış bulunması adı geçenin işe alınmada aranan genel şartları kaybettiğini göstermez. İşe alınmada aranacak genel şartları taşıyan davacının iki yıllık meslek yüksek okulu mezunları arasında açılan 2008 yılı KPSS sınavına iki yıllık tekniker diploması ile girip idarenin talebi doğrultusunda ÖSYM tarafından tekniker olarak atanmasında hiçbir sakınca olmayıp,  sınav için beyanında iki yıllık meslek yüksek okulu mezunu olduğunu beyan edip, atandığı kadro ile ilgili dört yıllık Açık Öğretim Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdiğini belirtmemesi ilgilinin nitelikleri konusunda idareyi yanıltıp gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak olarak kabul edilemeyeceği, adaylık süresi içerisinde memuriyet görevine son verilmesine gerek olmadığı ve bu durumda teknikerin asaletinin tasdik edilmesinin gerektiği düşünülmektedir.

05.06.2010 tarihinde incelenmiş,
05.06.2010 tarihinde cevaplanmış ve
05.06.2010 tarihinde onaylanarak yayınlanmıştır.

05.06.2010
Sebaattin KARAKAYA
Başkontrolör

 
Geri Dön Giriş Sayfasına Dön Pencereyi Yenile
'yazıcı çıktı alma engelleme 'ctrl p engelleme