Kont-Der Anasayfa Mevzuat Pratik Bilgiler Makale Arşivi Gelişmiş Arama
 
Geri Dön Giriş Sayfasına Dön Pencereyi Yenile
İşyeri Açma
SORU : İzinsiz canlı müzik yapan işyeri ile gürültü kirliliğine yapılacak işlem

1-İzinsiz canlı müzik yapan iş yerine nasıl bir işlem yapılır.

2-Gürültü kirliliğine desibel ölçümü olmaksızın cezai işlem uygulanır mı?

Bilecik Belediyesi
Merkez / BİLECİK

05.04.2013
Mümin KARAKAŞ
Zabıta Memuru

SORUNUZUN CEVABI

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde canlı müziğin; “gerçek enstrüman ve/veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak yapılan müzik türünü” ifade ettiği belirtilmiştir.
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğinin “Canlı müzik yayını” başlıklı 38. maddesi gereğince; lokantalara, içkili yerlere ve meskûn mahal dışında bulunan çay bahçelerine, halkın huzur ve sükûnu ile kamu istirahatı açısından sakınca bulunmaması kaydıyla yapılacak ölçüm ve kontrolü müte-akip, yetkili idarelerin en üst amiri veya görevlendireceği kişinin kararıyla canlı müzik izni verilebilmek-tedir.
Aynı Yönetmeliğin 24. maddesinin (ğ) bendinde de, bu madde kapsamında canlı müzik yapabilecek eğlence yeri veya yerlerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre canlı müzik izni almasının şart olduğu, bu izin verilirken yetkili idarenin bu maddede belirtilen esaslara ilişkin uygun görüşünün alınacağı, gerekli görüldüğü takdirde yetkili idarece Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu hazırlatılacağı ve rapora ilişkin yetkili idarenin uygun görüşünün esas alınacağı hükme bağlanmıştır.
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğinin 32. maddesinde de; izin almadan açılan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin, yetkili idarelerin ilgili birimleri tarafından sebebi bir tutanakla belirlenmek ve mühürlenmek suretiyle re’sen kapatılacağı belirtilmiştir. (Yalnız burada ki izin iş-yeri açma ve ruhsatı olarak anlaşılmalı ve kapatma işlemi encümen kararını müteakip yapılmalıdır.)
Eğlence yerlerinden kaynaklanan çevresel gürültünün etkin bir şekilde kontrol altına alınması ve çevresel gürültüye maruz kalınması neticesinde kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için, ilgili kurumlar tarafından uygulanması ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna is-tinaden yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen esas ve kriterlerin sağlanması önem arz etmektedir. Gerçek enstrüman ve/veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak yapılan müziğin, canlı müzik izni alınmaksı-zın yapıldığının tespit edilmesi halinde, canlı müzik yayını durdurulacak ve ilgili mevzuatta belirtilen yaptırımın uygulanması gereklidir.
İlgili mevzuat çerçevesinde; izinsiz canlı müzik yapan işyeri umuma açık bir işyeri olduğunda dolayı söz konusu işyerinde canlı müzik izni alınmadan canlı müzik yapılması nedeniyle, “mevzuat hükümleri-ne aykırı olarak işletilen” iş yerlerinin işletmecilerine 2559 sayılı Kanunun 6. maddesinin (d) bendi ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 39. maddesi gereğince, belediye encümenince 2013 yılında 923 TL ile 1.856 TL arasında idari para cezası verilmelidir.
Buna ilave olarak eğlence yerlerinin il çevre ve şehircilik müdürlükleri veya yetki devri yapılan be-lediye tarafından denetlenmesi neticesinde ihlal tespit edilmesi halinde; Çevresel Gürültünün Değer-lendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliğin ihlalinin tespiti halinde, Yönetmeliğin “İdari yaptırımlar” başlıklı 41. maddesi “ Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 30.03.2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve Çevre Kanununun 20 nci maddesinde öngörülen idari yaptırımlar uygulanır.” hükmü gereğince Çevre Kanununda ki para cezasının miktarı daha fazla olduğu için 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanacaktır. Bu durumda 2872 sayılı Kanunun 20/1-h. maddesi-ne göre, eğlence gürültüsü için 2013 yılında 20.317 Türk Lirası idarî para cezası verilecektir.
Çevre Kanununun 20. maddesinin son fıkrasında belirtilen; “Bu maddenin uygulamasında Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunların fiilin suç oluşturması haline ilişkin hükümleri saklıdır.” hükmü gereği; Türk Ceza Kanunu’nun 183. maddesine istinaden Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir.
Ayrıca, “Turizm İşletme Belgesi” olan eğlence yerleri için 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu, Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik ve Turizm Tesislerinin Belgelendiril-mesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik gereği, ihlal Kültür ve Turizm Bakanlığına da bildirilmelidir.
2- Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, özellikle nüfusun yoğun olduğu alanlarda, parklarda veya yerleşim bölgelerindeki diğer sessiz alanlarda, açık arazideki sessiz alanlarda, okul, hastane ve diğer gürültüye hassas alanlar da dahil olmak üzere insanların maruz kaldığı çevresel gürültüler ile çevresel titreşime yönelik esas ve usulleri kapsamaktadır (md 2).
Yönetmeliğin “Şikâyetlerin değerlendirilmesi veya denetim” başlıklı 39. maddesinde; yapılan denetimlerde, bu Yönetmelikte verilen sınır değerlerin aşıldığının tespiti halinde, gürültü rahatsızlığına ve sınır değerlerin sağlanması için alınacak tedbirin özelliğine bağlı olarak, süre verilmesi, kapatılması ve benzeri uygulamalara yönelik esaslar denetim yapan personel veya birimi tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır. Yönetmeliğin 24. maddesinde de eğlence yerlerine ilişkin esaslar belirlenmiştir.
Dolayısıyla Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında olan bir işyerinin Yönetmelik kapsamında yapılan denetimlerinde, müzik yayını yapan eğlence yerlerinden kay-naklanan çevresel gürültünün Yönetmelikte verilen sınır değerlerin aşıldığının tespitinin yönetmelikte belirtilen esas ve usuller çerçevesinde tespit edilmesi gerekir. Bunun içinde, şikâyetleri değerlendirme, denetim ve idari yaptırım konusunda yetki devri yapılmış kurum ve kuruluşlarda; çevre denetim biriminin kurulması, Bakanlıkça esasları belirlenmiş uzmanlığa sahip en az 2 personelin görevlendirilmesi, bu personellerden en az birinin dört yıllık üniversite mezunu olması ve bu kişinin gözetiminde göreve katılım sağlayacak diğer personelin iki yıllık yüksekokul ve-ya lise ve dengi okullardan mezun olması ve bu Yönetmelik kapsamında getirilen esas ve standartlara uygun ölçüm ekipmanının bulundurulması zorunludur. Dolayısıyla gürültü kirliliğine desibel ölçümü olmaksızın cezai işlem uygulanması mümkün değildir.


Copyright ©
Kontder

21.09.2013 tarihinde incelenmiş,
21.09.2013 tarihinde cevaplanmış ve
21.09.2013 tarihinde onaylanarak yayınlanmıştır.

21.09.2013
Recep DEMİR
Başkontrolör

 
Geri Dön Giriş Sayfasına Dön Pencereyi Yenile
'yazıcı çıktı alma engelleme 'ctrl p engelleme