DİSİPLİN İŞLEMLERİ

MÜTEFERRİK AYBASTI BELEDİYESİ 20 AĞUSTOS 2015 PERŞEMBE

Soru

1- Hakkımda yürütülen bir disiplin soruşturması sonucunda 657 sayılı Yasanın 125. maddesi C/e fıkrası gereğince 1/25 oranında aylıktan kesme cezası aldım. (Soruşturma Raporunun Tarihi 15/06/2015, Ceza Karar tarihi 10/08/2015) 657 sayılı yasanın Karar Süresi başlıklı 128. maddesinin “Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar…” hükmü karşısında uygulama yasal şartlara uygun mudur?

2- Disiplin cezasının verildiği tarihlerde yıllık iznimin bir kısmını kullanmakta idim. Ben izinde iken, hakkımdaki ceza kararı yazısı Yazı İşleri Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten arkadaşa 12/08/2015 tarihli olarak tebliğ edilmiş ve aynı zamanda Mali Hizmetler Müdürlüğüne de verilerek 15/08/2015 tarihi itibariyle aylığımdan para cezası kesintisi yapılmış. Tebligatın bu şekilde yapılması yasal mıdır? 17/08/2015 tarihi itibariyle izin dönüşü işe başladım ve aynı gün tebligatı aldım. Bu durumda, yasal sü relerin hesabında hangi tebligat tarihi esas alınacaktır?

3- 657 sayılı Yasanın İtiraz başlıklı 135. maddesinin “Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir.

İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir…” hükmü karşısında, itiraz ve kesinleşme süreleri beklenmeden aylıktan kesme cezası uygulamasının yapılmış olması yasal mıdır?

4- 1. derece 4. kademeden aylık almaktayım. Ağustos 2015 aylığımdan 153,13 TL’sı para kesintisi yapılmış. 1/25 oranı doğru uygulanmış mıdır?

5- İtiraz başvurusu yaptım. İdari yargı yoluna başvurmayı da düşünüyorum. Bu durumda, idari yargıya başvurma süresi hangi tarihte sona erer?

Mustafa DOĞAN, Yazı İşleri Müdürü Aybastı Belediyesi - Aybastı / ORDU

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda 124. maddesinde disiplin cezaları; "kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, ...