Kont-Der Anasayfa Mevzuat Pratik Bilgiler Makale Arşivi Gelişmiş Arama
 
Geri Dön Giriş Sayfasına Dön Pencereyi Yenile
Bütçe ve Muhasebe
SORU : Belediyelerde Katma Değer Vergisi Kesinti ve İndirimleri

Belediyenin tüm faaliyetleri ile ilgili olarak almış olduğu mal ve hizmetlere ait faturalardaki KDV tutarları indirim konusu yapılabilir mi? yoksa KDV’sini tahsil ettiğimiz alanla ve faaliyetlerle ilgili olanları mı? İndirim konusu yapabiliriz. Örneğin Belediyemizde sadece su hizmetlerine ait bedeller üzerinden KDV tahsilâtı ya-pılmaktadır. Yani sadece su hizmetlerine ilişkin giderlerimizin KDV’ sini mi indirim konusu yapabiliriz? Bu du-rumun yasal dayanağı nedir?

Yeniçağa Belediyesi
Yeniçağa / BOLU

04.05.2012
Ferhat AYDEMİR
Memur

SORUNUZUN CEVABI

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9. maddesinde verilen yetkiye istinaden Maliye Bakanlığınca 21.10.2003 gün ve 25266 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 89 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinin A/1 bölü-mü ile 3065 sayılı Kanunun 17. maddesinin 1 numaralı fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlarca (il özel idareleri, belediyeler ve bunların teşkil ettikleri birlikler dâhil) alınan bazı hizmetlere ait KDV’nin tevkifata tabi tutulması uygun görülmüştü. Daha sonra, 89 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinin KDV tevkifatını düzenleyen A/1 bölümü, 28/02/2004 gün ve 25387 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 91 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmış, kurum ve kuruluşlarca birbirlerine karşı ifa ettikleri hariç olmak üzere alınan bazı hizmetlere ait katma değer vergisinin tevkifata tabi tutulması zorunluluğu getirilmiştir. 91 seri nolu KDV Genel Tebliği’nin (A) bölümü ile il özel idareleri, belediyeler ve bunların teşkil ettikleri birliklerin kısmi KDV tevkifatı yapmaları uygun görülmüş, dolayısıyla tüm belediyeler ve bütün belediye şirketleri belirlenmiş alıcılar kap-samında satıcılardan KDV tevkifatı yapmaya devam etmişlerdir. Ancak, zamanla belediyeler ve belediyelere ait şirketlerde KDV tevkifatı uygulamasında aksamalar olmuş, tevkif edilen KDV’ler ödenemez hale gelmiştir. Bu nedenle, 14.04.2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 117 seri nolu KDV Genel Tebliğinde özellikle belediyelere yer verilmemiştir.

117 seri nolu KDV Genel Tebliğinin “3. Kısmi Tevkifat Uygulaması” bölümünde tevkifat yapacak kurumlar arasında belediyeler sayılmamış, mahalli idare olarak; il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birliklerine yer verilmiştir. Dolayısıyla, bu Tebliğle 01.05.2012 tarihinden itibaren belediyelerde kısmi KDV tevkifatı uygulaması ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca, bu konuya ilişkin olarak Türkiye Belediyeler Birliği “Belediyelerin kısmi tevkifata ilişkin hükümler kar-şısında hareket tarzının ne olacağına ilişkin” olarak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından görüş istemiş olup; Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 16.05.2012 tarih ve 053691 sayılı Görüşünde özetle; KDV mükellefiyeti bulunmayan belediyelerin kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapma zorunluluğunun bulunmadığı, bünyelerindeki iktisadi işletmeler sebebiyle KDV mükellefiyeti bulunan beledi-yelerin ise 117 seri nolu KDV Genel Tebliğinin (3.2) ve (3.3) bölümlerinde yer alan ve KDV mükelleflerinin tevkifat yapmak üzere sorumlu tayin edildiği teslim ve hizmetlerde KDV tevkifatı yapmaları gerektiği, belirtilmiştir.

21.06.2012 gün ve 63 Seri Nolu KDV Sirkülerinin Belediyeler Başlıklı 2.2.1.1. maddesinde; “Belediyeler (büyükşehir belediyeleri dâhil) 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2/b) ayrımında yer almamaktadır. Bu itibarla belediyelerin Tebliğin yürürlüğe girdiği 01.05.2012 tarihinden itibaren kısmi tevkifat uygulaması kapsamında tevkifat yapma sorumlulukları kaldırılmıştır. Ancak belediyelerin bünyelerinde oluşan iktisadi işletmeler nedeniyle gerçek usulde KDV mükellefiyeti bulunması halinde Tebliğin (3.1.2/a) bölümü çerçeve-sinde tevkifat yapma zorunlulukları bulunmaktadır. Bu suretle KDV mükellefi olan belediyelerin iktisadi iş-letme faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere, Tebliğin (3.2) ve (3.3) bölümlerinde yer alan ve KDV mükelleflerinin tevkifat yapmak üzere sorumlu tayin edildiği teslim ve hizmetlerde KDV tevkifatı yapmaları gerekmektedir. Dolayısıyla belediyelerin iktisadi işletme kapsamında olmayan faaliyetleri nedeniyle mal ve hizmet alımlarında KDV tevkifatı yapmaları söz konusu değildir.” denilmektedir.

Konuya örnek verecek olursak; Örnek 1: CD Belediyesinin belediye hizmetlerinde kullanacağı iş makine-sinin şoförüyle birlikte (A) Ltd. Şti. tarafından belediyeye kiraya verilmesi işleminde belediye tarafından KDV tevkifatı uygulanmayacaktır. Örnek 2: YZ Belediyesinin su teslimi nedeniyle oluşan iktisadi işletmesinin (C) Ltd. Şti.'nden aldığı bina temizliği hizmeti, belediye iktisadi işletmesi tarafından 7/10 oranında KDV tevkifatına tabi tutulacaktır. Bu faaliyet nedeniyle KDV mükellefiyeti belediye tüzel kişiliği adına tesis edilmiş ise, sadece iktisadi işletmenin alımlarına ilişkin tevkifat yapılacaktır. Dolayısıyla, YZ Belediyesinin parkların bakım ve temizliğine yönelik alacağı hizmetlerde, parklarla ilgili belediye bünyesinde bir iktisadi işletme oluşmadığından, KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

Sonuç olarak; bünyesinde iktisadi işletme bulunmadığından KDV mükellefiyeti bulunmayan belediyelerin kısmi tevkifat yapma zorunluluklarının olmadığı, bünyesindeki iktisadi işletme sebebiyle KDV mükellefiyeti bulunan belediyelerde, ( örneğin su işletmesi otobüs işletmesi… vb) iktisadi işletme faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere, 117 Sayılı Tebliğin (3.2) ve (3.3)bölümlerinde yer alan ve KDV mükelleflerinin tevkifat yapmak üzere sorumlu tayin edildiği teslim ve hizmetlerde KDV tevkifatı yapmaları gerekmektedir. Dolayısıyla belediyelerin iktisadi işletme kapsamında olmayan faaliyetleri nedeniyle mal ve hizmet alımlarında KDV tevkifatı yapmaları söz konusu değildir. Bu nedenle bu giderlere ilişkin Katma Değer Vergisinin indirim konusu da yapılamayacağı değerlendirilmiştir.

 

Copyright ©

Kontder

15.12.2012 tarihinde incelenmiş,
15.12.2012 tarihinde cevaplanmış ve
15.12.2012 tarihinde onaylanarak yayınlanmıştır.

15.12.2012
Emin TANRIÖVEN
İçişleri Bakanlığı İç Denetçisi

 
Geri Dön Giriş Sayfasına Dön Pencereyi Yenile
'yazıcı çıktı alma engelleme 'ctrl p engelleme