DUYURULAR
Darbe Girişimini Lanetliyoruz
"Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" (15.07.2016) 15/07/2016 tarihinde meydana gelen, ülkemizin seçilmiş hükumetini, milletimizi..
Fikri ÖZKÖK'ün Sayıştay Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi
Sevgili eski MeslektaşımızSayıştay 1. Daire Üyesi Fikri ÖZKÖK Sayıştay yönetimden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir...
Adem CEYLAN ın MYK Başkanlığına seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız Adem CEYLAN Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Yeni görevinde başarılar diler,..
Saim İLÇİOĞLU nun Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğüne atanması
Sevgili eski meslektalımız Saim İLÇİOĞLU Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğüne Genel Müdür olarak atanmıştır...
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?
1- 18 Ağustos 2017 Tarihli ve 30158 Sayılı Resmî Gazete " Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71)" yayımlanmıştır. Tebliğ ile emlak vergisine esas olmak üzere 2018 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.
 
2- 3 Temmuz 2017 Tarihli ve 30113 Sayılı Resmî Gazete'de  "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği" yayımlanmıştır. Yönetmelikle plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ilc projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlenmiş; 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 1/10/2017 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi yayımı tarihinde, diğer maddeler 1/10/2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.  
 
3- 27 Şubat 2017 Tarihli ve 29992 mükerrer sayılı Resmî Gazete" İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayımlanmıştır. 
 
4- 05.01.2017 tarihinde Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge yayımlanmıştır.
 
5- 8 Aralık 2016 Tarihli ve 29912 Sayılı Resmî Gazete'de "Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği" yayınlanmıştır. 
 
5-11 Kasım 2016 Tarihli ve 29885 Sayılı Resmî Gazete'de 474 Sıra No Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  ile yeniden değerleme oranı 2016 yılı için % 3,83 (üç virgül seksenüç) olarak tespit edilmiştir.
 
Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Belediye Encümenince Verilecek Para Cezaları

 

BELEDİYE ENCÜMENİNCE VERİLECEK PARA CEZALARI (01.01.2017 - 31.12.2017)

(5252 s. Kanunun 2 ve 7. mad., 5326s. Kanunun 3 ve 17/7. mad., 474 Sıra Nolu VUKGenel Tebliği)

Cezanın Türü

Kanuni Dayanağı

Tutarı

En Az

En Çok

Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Yeni Hal Kanunu

(Belediye Encümeni)

5957 s. K. md: 13/1-e; 14/1-a

132

132

5957 s. K. md: 13/1-l; 14/1-a

132

132

5957 s. K. md: 13/1-ğ; 14/1-b

674

674

5957 s. K. md: 13/1-i; 14/1-b;

14/2

 

674

674

Pazarcıya

67

67

5957 s. K. md: 13/1-j; 14/1-b;

14/2

 

674

674

Pazarcıya

67

67

5957 s. K. md: 13/1-k; 14/1-b;

14/2

 

674

674

Pazarcıya

67

67

5957 s. K. md: 5/5, 6, 7, 10; 14/1-c

2.702

2.702

5957 s. K. md: 13/1-ç; 14/1-c

2.702

2.702

5957 s. K. md: 13/1-g; 14/1-c

2.702

2.702

5957 s. K. md: 13/1-h; 14/1-c;

14/2

 

2.702

2.702

Pazarcıya

270

270

5957 s. K. md:13/1-ı; 14/1-c;

14/2

 

2.702

2.702

Pazarcıya

270

270

5957 s. K. md: 5/13; 14/1-ç

2.702

2.702

5957 s. K. md: 13/1-d; 14/1-d

4.055

4.055

5957 s. K. md: 13/1-f; 14/1-d

4.055

4.055

5957 s. K. md: 5/11; 14/1-e

6.760

6.760

5957 s. K. md: 13/1-c; 14/1-e

6.760

6.760

5957 s. K. md: 6/2; 14/1-f

13.521

13.521

5957 s. K. md: 13/1-a; 11/6-e; 14/1-f

13.521

13.521

Belediye Cezaları

1608 s. K. (5728 s. K. değ.) mad. 1

227

227

Yolcu nakil araçlarına ilişkin ücret tarifelerine uymama

1608 s. K. (5728 s. K. değ.) mad. 2

456

9.186

Sular Kanununa göre ceza

831 s. K. (2659 s. K. Değ.) Ek mad. 7,8

227

227

Hafta Tatili Hakkında K. Göre ceza

394 s. K. (5728 s.K. değ.) 10. mad.

179

179

Öğle Dinlenmesi Hakkında K.Göre ceza

6301 s. K. (5728 s. K. değ.) 7. mad.

179

179

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine Uygulanacak Ceza

2559 s. K (5259 s. K. değ.) 6. mad.

1.287

2.586

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

1593 s.K. (5728 s. K. değ.) mad. 283, 266

227

227

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri

Hakkında KHK’ ye göre

Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi olmayan veya zamanında vize işlemi yapılmayan İç Su Aracının Boyuna Göre

5 metreden 9 metreye kadar olanlar

655 s. KHK 43. mad.Geçici 8. Mad.

492 s. K. 8 sayılı tarife-XIII

Bağlama Kütüğü Uygulama Yön. 28. mad.

78 nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği

81,34

9 metreden 12 metreye kadar olanlar

162,74

12 metreden 20 metreye kadar olanlar

325,53

20 metreden 30 metreye kadar olanlar

651,12

30 metreden büyük olanlar

1.302,32

- Bağlama Kütüğü cezaları ilave olarak ruhsatnamenin düzenlenmesi veya vizenin yapılması gereken tarihten itibaren geç kalınan her ayiçin % 5 eklenerek hesaplanır.Harca tabi olmayan gemi, deniz ve iç su araçlarına düzenlenen ruhsatnameler için en düşük harç oranının ¼’ ü oranında ücret alınır. Geçirilen süre 1 aydan az olması halinde aya tamamlanır.

Not:- 5326 s.K. 17/7.mad. uyarınca, idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idari para cezaları açısından uygulanmaz.

- Çevre Kanununa göre Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün yetki devri yaptığı belediyeler tarafından yetki devri yapılan konularla ilgili Belediye Encümeni kararıyla ceza verilebilecektir.