DUYURULAR
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması

Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır.

Bu kişilere..

Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

1-18 Kasım 2015 Tarihli ve 29536 Sayılı Resmî Gazete'de; " Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile " Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği" yayımlanmıştır.

2-14 Kasım 2015 Tarihli ve 29532 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan"  Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin geçici 6 ncı maddesinde yer alan “1/1/2016” ibaresi “1/1/2017” olarak değiştirilmiştir.

3-10 Kasım 2015 Tarihli ve 29528 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457)"  ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca “Yeniden değerleme oranı, 2015 yılı için % 5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilmiştir.

4-2 Şubat 2015 Tarihli ve 29255 Sayılı Resmî Gazete'de Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.

5-1 Şubat 2015 Tarihli ve 29254 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel İdareleri Tarafından Afet ve Acil Durumlar ile Sivil Savunmaya İlişkin Yatırımlara Ayrılan Bütçeden Yapılacak Harcamalara Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

6-29 Ocak 2015 Tarihli ve 29251 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu İhale Tebliği (No: 2015/1) ile 1/2/2015 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler belirlenmiştir.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Belediye Encümenince Verilecek Para Cezaları

 

 

 

BELEDİYE ENCÜMENİNCE VERİLECEK PARA CEZALARI (01.01.2015 - 31.12.2015)

(5252s.Kanunun2ve7.mad.;5326s.Kanunun3ve17/7.mad. 441Sıra Nolu VUKGenelTebliği)

Cezanın Türü

Kanuni Dayanağı

Tutarı

EnAz

EnÇok

SebzeveMeyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Yeni Hal Kanunu)

(BelediyeEncümeni)

5957s.K.md:13/1-e;14/1-a

122

122

5957s.K.md:13/1-l;14/1-a

122

122

5957s.K.md:13/1-ğ;14/1-b

616

616

5957s.K.md:13/1-

i;14/1-b;14/2

 

616

616

Pazarcıya

61

61

5957s.K.md:13/1-

j;14/1-b;14/2

 

616

616

Pazarcıya

61

61

5957s.K.md:13/1-

k;14/1-b;14/2

 

616

616

Pazarcıya

61

61

5957s.K.md:5/5,6,7,10;14/1-c

2.466

2.466

5957s.K.md:13/1-ç;14/1-c

2.466

2.466

5957s.K.md:13/1-g;14/1-c

2.466

2.466

5957s.K.md:13/1-

h;14/1-c;14/2

 

2.466

2.466

Pazarcıya

246

246

5957s.K.md:13/1-

ı;14/1-c;14/2

 

2.466

2.466

Pazarcıya

246

246

5957s.K.md:5/13;14/1-ç

2.466

2.466

5957s.K.md:13/1-d;14/1-d

3.700

3.700

5957s.K.md:13/1-f;14/1-d

3.700

3.700

5957s.K.md:5/11;14/1-e

6.167

6.167

5957s.K.md:13/1-c;14/1-e

6.167

6.167

5957s.K.md:6/2;14/1-f

12.335

12.335

5957s.K.md:13/1-a;11/6-e;14/1-f

12.335

12.335

BelediyeCezaları

1608s.K.(5728s.K.değ.)mad.1

208

208

Yolcunakilaraçlarınailişkinücrettarifelerineuymama

1608s.K.(5728s.K.değ.)mad.2

417

8.381

SularKanununa göreceza

831s.K.(2659s.K.Değ.)Ekmad.7,8

208

208

HaftaTatiliHakkındaK.göreceza

394s.K.(5728s.K.değ.)10.mad.

164

164

ÖğleDinlenmesi HakkındaK.göreceza

6301s.K.(5728s.K.değ.)7.mad.

164

164

UmumaAçıkİstirahatveEğlenceYerlerineUygulanacakCeza

2559s.K(5259s.K.değ.)6.mad.

1.175

2.360

Umumi HıfzıssıhhaKanunu

1593s.K.(5728s.K.değ.)mad.283, 266

208

208

Ulaştırma,DenizcilikveHaberleşmeBakanlığınınTeşkilatveGörevleriHakkındaKHKyegöre

BağlamaKütüğüRuhsatnamesiolmayanveyazamanındavizeişlemi yapılmayanİç SuAracınınBoyunaGöre

 

5metreden9metreyekadarolanlar

655s.KHK43.mad.Geçici8. mad.492s.K.8sayılıtarife-XIIIBağlamaKütüğüUygulamaYön.28. mad.

73noluHarçlarKanunuGenelTebliği

71,68

9metreden12metreyekadarolanlar

143,38

12metreden20metreyekadarolanlar

286,82

20metreden30metreyekadarolanlar

573,70

30metredenbüyükolanlar

1.147,44

- BağlamaKütüğücezaları ilaveolarakruhsatnamenindüzenlenmesiveyavizeninyapılmasıgerekentarihtenitibarengeçkalınanherayiçin%5eklenerek hesaplanır.Harcatabiolmayangemi,denizveiç suaraçlarına düzenlenen ruhsatnameler için en düşük harçoranının¼’üoranında ücret alınır.Geçirilensüre1aydanazolmasıhalindeayatamamlanır.

Not:- 5326 s.K. 17/7.mad. uyarınca, idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idari para cezaları açısından uygulanmaz.

- Çevre Kanununa göre Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün yetki devri yaptığı belediyeler tarafından yetki devri yapılan konularla ilgili Belediye Encümeni kararıyla ceza verilebilecektir.