DUYURULAR
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması

Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır.

Bu kişilere..

Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?
  1-28 Temmuz 2015 Tarihli ve 29428 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde ve "Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile  22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklik yapılmıştır.  

  2- 23 Nisan 2015 Tarihli ve 29335 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Belediye ve İl özel idarelerini yakından ilgilendiren 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun, 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve Belediye Kanununda da değişiklikler yapılmıştır.

   3-2 Şubat 2015 Tarihli ve 29255 Sayılı Resmî Gazete'de Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.

   4-1 Şubat 2015 Tarihli ve 29254 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel İdareleri Tarafından Afet ve Acil Durumlar ile Sivil Savunmaya İlişkin Yatırımlara Ayrılan Bütçeden Yapılacak Harcamalara Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

   5-29 Ocak 2015 Tarihli ve 29251 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu İhale Tebliği (No: 2015/1) ile 1/2/2015 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler belirlenmiştir.

   6- 29 Ocak 2015 Tarihli ve 29251 Sayılı Resmî Gazete'de 6585  sayılı  Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

   7- 15 Ocak 2015 Tarihli ve 29237 Sayılı Resmî Gazete'de  2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1) yayımlanmıştır. Tebliğ ile  2015 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan en az alınacak yemek bedeli tutarları belirlenmiştir.

   8- 15.11.2014 tarih ve 29176 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 441 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde; yeniden değerleme oranı 2014 yılı için % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Belediye Encümenince Verilecek Para Cezaları

 

 

 

BELEDİYE ENCÜMENİNCE VERİLECEK PARA CEZALARI (01.01.2015 - 31.12.2015)

(5252s.Kanunun2ve7.mad.;5326s.Kanunun3ve17/7.mad. 441Sıra Nolu VUKGenelTebliği)

Cezanın Türü

Kanuni Dayanağı

Tutarı

EnAz

EnÇok

SebzeveMeyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Yeni Hal Kanunu)

(BelediyeEncümeni)

5957s.K.md:13/1-e;14/1-a

122

122

5957s.K.md:13/1-l;14/1-a

122

122

5957s.K.md:13/1-ğ;14/1-b

616

616

5957s.K.md:13/1-

i;14/1-b;14/2

 

616

616

Pazarcıya

61

61

5957s.K.md:13/1-

j;14/1-b;14/2

 

616

616

Pazarcıya

61

61

5957s.K.md:13/1-

k;14/1-b;14/2

 

616

616

Pazarcıya

61

61

5957s.K.md:5/5,6,7,10;14/1-c

2.466

2.466

5957s.K.md:13/1-ç;14/1-c

2.466

2.466

5957s.K.md:13/1-g;14/1-c

2.466

2.466

5957s.K.md:13/1-

h;14/1-c;14/2

 

2.466

2.466

Pazarcıya

246

246

5957s.K.md:13/1-

ı;14/1-c;14/2

 

2.466

2.466

Pazarcıya

246

246

5957s.K.md:5/13;14/1-ç

2.466

2.466

5957s.K.md:13/1-d;14/1-d

3.700

3.700

5957s.K.md:13/1-f;14/1-d

3.700

3.700

5957s.K.md:5/11;14/1-e

6.167

6.167

5957s.K.md:13/1-c;14/1-e

6.167

6.167

5957s.K.md:6/2;14/1-f

12.335

12.335

5957s.K.md:13/1-a;11/6-e;14/1-f

12.335

12.335

BelediyeCezaları

1608s.K.(5728s.K.değ.)mad.1

208

208

Yolcunakilaraçlarınailişkinücrettarifelerineuymama

1608s.K.(5728s.K.değ.)mad.2

417

8.381

SularKanununa göreceza

831s.K.(2659s.K.Değ.)Ekmad.7,8

208

208

HaftaTatiliHakkındaK.göreceza

394s.K.(5728s.K.değ.)10.mad.

164

164

ÖğleDinlenmesi HakkındaK.göreceza

6301s.K.(5728s.K.değ.)7.mad.

164

164

UmumaAçıkİstirahatveEğlenceYerlerineUygulanacakCeza

2559s.K(5259s.K.değ.)6.mad.

1.175

2.360

Umumi HıfzıssıhhaKanunu

1593s.K.(5728s.K.değ.)mad.283, 266

208

208

Ulaştırma,DenizcilikveHaberleşmeBakanlığınınTeşkilatveGörevleriHakkındaKHKyegöre

BağlamaKütüğüRuhsatnamesiolmayanveyazamanındavizeişlemi yapılmayanİç SuAracınınBoyunaGöre

 

5metreden9metreyekadarolanlar

655s.KHK43.mad.Geçici8. mad.492s.K.8sayılıtarife-XIIIBağlamaKütüğüUygulamaYön.28. mad.

73noluHarçlarKanunuGenelTebliği

71,68

9metreden12metreyekadarolanlar

143,38

12metreden20metreyekadarolanlar

286,82

20metreden30metreyekadarolanlar

573,70

30metredenbüyükolanlar

1.147,44

- BağlamaKütüğücezaları ilaveolarakruhsatnamenindüzenlenmesiveyavizeninyapılmasıgerekentarihtenitibarengeçkalınanherayiçin%5eklenerek hesaplanır.Harcatabiolmayangemi,denizveiç suaraçlarına düzenlenen ruhsatnameler için en düşük harçoranının¼’üoranında ücret alınır.Geçirilensüre1aydanazolmasıhalindeayatamamlanır.

Not:- 5326 s.K. 17/7.mad. uyarınca, idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idari para cezaları açısından uygulanmaz.

- Çevre Kanununa göre Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün yetki devri yaptığı belediyeler tarafından yetki devri yapılan konularla ilgili Belediye Encümeni kararıyla ceza verilebilecektir.