DUYURULAR
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması

Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır.

Bu kişilere..

Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?
  1- 15 Ocak 2015 Tarihli ve 29237 Sayılı Resmî Gazete'de  2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1) yayımlanmıştır. Tebliğ ile  2015 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan en az alınacak yemek bedeli tutarları belirlenmiştir.
   2- 15.11.2014 tarih ve 29176 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 441 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde; yeniden değerleme oranı 2014 yılı için % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.
   3-25 Kasım 2014 Tarihli ve 29186 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ile Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemiştir
   4-16 Ağustos 2014 Tarihli ve 29090 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeli ve  Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile ilgili yönetmelikler ve tebliğde değişiklikler yapılmıştır.
   5-7 Mayıs 2014 Tarihli ve 28993 Sayılı Resmî Gazete'de  "Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır.
   6-10 Nisan 2014 Tarihli ve 28968 Sayılı Resmî Gazete'de "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" yayımlanmıştır.
   7- 18 Şubat 2014 tarihli ve   28917 sayılı Resmi Gazetede " 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve HarçTarifelerinin Belediye Grupları İtibarıyla Tespitine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar" yayımlanmıştır.
   8- 28 Kasım 2013 Tarihli ve 28835 Sayılı Resmî Gazete'de 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yayımlanmış ve Kanun 28 Mayıs 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.. Kanunla 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
   9- 11 Eylül 2013 tarihli ve 28762 sayılı 28762 Resmî Gazete'de kapsamda yer alan kurumların mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ve izlenebilmesini teminen Kamu Haznedarlığı uygulamasına ilişkin esas ve usulleri belirleyen Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği yayınlanmıştır.
   10- Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik'te 13 Temmuz 2013 tarihli ve 28706 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değişiklikler yapılmıştır.
   11 -05.07.2013 tarihli ve 28698 Sayılı Resmi Gazetede Hijyen Eğitimi Yönetmeliği yayımlanmıştır.
   12- 5 Ocak 2013 tarihli ve 28519 sayılı Resmi Gazetede; Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır.
   13- 6308 sayılı Kanunun 2. maddesi ile; 6197 sayılı Kanunun 5. maddesi değiştirilmiş, söz konusu değişiklik ile Eczaneler için belediyeden bir iş yeri ruhsatı alınması ve belediyeye harç ödenmesi gerekmeyeceği hükme bağlanmıştır.
 
Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Belediye Encümenince Verilecek Para Cezaları

 

 

 

BELEDİYE ENCÜMENİNCE VERİLECEKPARA CEZALARI( 01.01.2014-31.12.2014)

(5252 s. Kanunun 2 ve 7. md.; 5326 s.Kanunun  3 ve 17/7. md. 430 Seri Nolu VUK Genel Tebliği)

Cezanın Türü

Kanuni Dayanağı

Tutarı

En Az

En Çok

Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Yeni Hal Kanunu

(Belediye Encümeni)

5957 s.K. md: 13/1-e; 14/1-a

111

111

 

5957 s.K. md: 13/1-l; 14/1-a

111

111

 

5957 s.K. md: 13/1-ğ; 14/1-b

560

560

 

5957 s.K. md: 13/1-i; 14/1-b; 14/2

 

560

560

 

Pazarcıya

56

56

 

5957 s.K. md: 13/1-j; 14/1-b; 14/2

 

560

560

 

Pazarcıya

56

56

 

5957 s.K. md: 13/1-k; 14/1-b; 14/2

 

560

560

 

Pazarcıya

56

56

 

5957 s.K. md: 5/5, 6, 7, 10; 14/1-c

2.240

2.240

 

5957 s.K. md: 13/1-ç; 14/1-c

2.240

2.240

 

5957 s.K. md: 13/1-g; 14/1-c

2.240

2.240

 

5957 s.K. md: 13/1-h; 14/1-c; 14/2

 

2.240

2.240

 

Pazarcıya

224

224

 

5957 s.K. md: 13/1-ı; 14/1-c; 14/2

 

2.240

2.240

 

Pazarcıya

224

224

 

5957 s.K. md: 5/13; 14/1-ç

2.240

2.240

 

5957 s.K. md: 13/1-d; 14/1-d

3.361

3.361

 

5957 s.K. md: 13/1-f; 14/1-d

3.361

3.361

 

5957 s.K. md: 5/11; 14/1-e

5.601

5.601

 

5957 s.K. md: 13/1-c; 14/1-e

5.601

5.601

 

5957 s.K. md: 6/2; 14/1-f

11.203

11.203

 

5957 s.K. md: 13/1-a; 11/6-e; 14/1-f

11.203

11.203

 

Belediye Cezaları

1608 s. K. (5728 s.K.değ.) md.1

189

189

Yolcu nakil araçlarına ilişkin ücret tarifelerine uymama

1608 s. K. (5728 s.K.değ.) md.2

379

7.612

Sular Kanununa göre ceza

831 s. K. (2659 s. K. Değ.) Ek md. 7 ve 8

189

189

Hafta Tatili Hakkında K.göre ceza

394 s. K. (5728 s.K.değ.) 10.md.

149

149

Öğle Dinlenmesi Hakkında K. göre ceza

6301 s. K. (5728 s.K.değ.) 7.md.

149

149

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine Uygulanacak Ceza

2559 s.K (5259 s.K.değ.) 6.md.

959

1.928

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 

1593 s.K. (5728 s.K.değ.) md. 283 ile 266

189

189

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri HakkındaKHK ye göre

Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi olmayan veya zamanında vize işlemi yapılmayan İç Su Aracının Boyuna Göre

 

5 metreden 9 metreye kadar olanlar

655 s. KHK 43. md. Geçici 8.md.

492 s. K. 8 sayılı tarife- XIII

Bağlama Kütüğü Uygulama Yön. 5 ve 29.md.

71 nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği

651

9 metreden 12 metreye kadar olanlar

1.302

12 metreden 20 metreye kadar olanlar

2.605

20 metreden 30 metreye kadar olanlar

5.210

30 metreden büyük olanlar

10.421

Not:- 5326 s.K. 17/7.md. uyarınca, idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

        - Çevre Kanununa göre Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün yetki devri yaptığı belediyeler tarafından yetki devri yapılan konularla ilgili Belediye Encümeni kararıyla ceza verilebilecektir.