DUYURULAR
Darbe Girişimini Lanetliyoruz
"Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" (15.07.2016) 15/07/2016 tarihinde meydana gelen, ülkemizin seçilmiş hükumetini, milletimizi..
Fikri ÖZKÖK'ün Sayıştay Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi
Sevgili eski MeslektaşımızSayıştay 1. Daire Üyesi Fikri ÖZKÖK Sayıştay yönetimden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir...
Adem CEYLAN ın MYK Başkanlığına seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız Adem CEYLAN Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Yeni görevinde başarılar diler,..
Saim İLÇİOĞLU nun Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğüne atanması
Sevgili eski meslektalımız Saim İLÇİOĞLU Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğüne Genel Müdür olarak atanmıştır...
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

 1-13 Ocak 2018 Tarihli ve 30300 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 41 Seri Nolu Harcırah Kanunu Genel Tebliği'yle   memuriyet mahalli tanımına ilişkin olarak uygulamada ortaya çıkan tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla, 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 39)’nde yapılan açıklamalara ilave olarak hazırlanmıştır.

  2- Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 10/01/2018 tarihli ve 376 sayılı Genelgesiyle 1/1/2018–30/06/2018 döneminde geçerli olmak üzere; Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları belirlenmiştir.

   3- 1 Ocak 2018 Tarihli ve 30288 Sayılı Resmî Gazete'de " Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" yayımlanmıştır.

   4-29 Aralık 2017 Tarihli ve 30285 sayılı Resmî Gazete-Mükerrer'de "  Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50)" yayımlanmıştır. Tebliğ ile  1/1/2018 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarlarının tespit edilmiştir.

  5- 11 Kasım 2017  Tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete'de  yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484 ile yeniden değerleme oranı 2017 yılı için % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiştir.

 
Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği

 

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği 11/6/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup tebliğ 15/7/2011 tarihinde yürürlüğe girecektir.

15/7/2011 tarihinde, 29/12/2005 tarihli ve 26038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ” yürürlükten kaldırılacaktır.

15/7/2011 tarihinden önce ilanı veya duyurusu yapılan yapım işi ihaleleri, 29/12/2005 tarihli ve 26038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ” hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır.

Kaynak: http://www.ihale.gov.tr/duyurular/duzenleme/Yapım_isleri_Benzer_is_Teb_27961.html

RESMİ GAZETE SAYISI: 27961          RESMİ GAZETE TARİHİ: 11.06.2011

        DÜZELTME :          RESMİ GAZETE SAYISI: 27967            RESMİ GAZETE TARİHİ: 17.06.2011

 

YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİ

 

Madde 1 –4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilen yapım işleri ihalelerinde, idareler tarafından işin niteliğine uygun ve rekabeti sağlayacak şekilde benzer iş belirlemesi yapılmasına esas olmak üzere (Ek-1)’de yer alan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi” oluşturulmuştur. Bu listede “altyapı işleri”, “üstyapı (bina) işleri”, “sıhhi tesisat ve mekanik tesisat işleri”, “elektrik işleri” ve “elektronik ve iletişim işleri” olmak üzere beş ana başlık ve bu başlıkların altında çeşitli yapım işlerinden oluşan gruplar düzenlenmiştir. İdareler, ihale edecekleri yapım işinin “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi”nde yer alan iş gruplarından hangisine dâhil olduğunu tespit edecekler ve bu grubu esas almak suretiyle ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilanda veya davet mektubunda benzer iş belirlemesi yapacaklardır.

 

Madde 2Yapım işlerinde benzer işlerin belirlenmesinde ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslara uyulması gerekmektedir:

 

2.1.Ayrıştırma yapılmak suretiyle herhangi bir grupta sayılan işlerden bazıları seçilerek benzer iş tespit edilmeyecektir. Örneğin; “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan AIV Grubundaki 2, 3 ve 4 nolu işler benzer iş sayılacaktır.” şeklinde bir belirleme yapılamayacaktır.

 

2.2.İhale konusu işin içinde bulunduğu gruba atıf yapılabileceği gibi işin niteliğine göre birden fazla gruba da atıf yapılabilecektir. Örneğin; “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan AII Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde bir belirleme yapılabileceği gibi, “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan AIX veya AX Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.”şeklinde belirleme de yapılabilecektir. Bu durumda, aday veya isteklilerin belirtilen gruplardan herhangi birine ait iş deneyimlerini gösteren belgelerini sunmaları yeterli kabul edilecektir.

 

2.3.Yapım işinin niteliği gereği farklı uzmanlıklar gerektirmesi nedeniyle birden fazla grubu içerir iş deneyimi aranmasının zorunlu olması durumunda ihalenin konsorsiyumlara açık olarak yapılması gerekmektedir. Örneğin; idare tarafından ihale konusu işin yüklenicisinin AII ve AVI grubu işlere ilişkin deneyiminin olmasının istenmesi durumunda ihale konusu işin AII grubu iş deneyimi gerektiren kısmı ile AVI grubu iş deneyimi gerektiren kısımlarının belirlenerek ihalenin konsorsiyumlara açık olarak yapılması gerekmektedir.

 

2.4.(Ek-1)’de yer alan listedeki işlerle ilgili; tamamlama, onarım, sondaj, güçlendirme, montaj işleri vb. yapım işlerine ilişkin benzer işler, yapılacak işin niteliği ile bu listedeki gruplar göz önüne alınarak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce belirlenebilecektir. Örneğin; BII grubu bir idari binanın çatı örtüsü onarım işi ihalesinde, benzer işin sadece “BII grubu ile BII grubu işin onarım işi” olarak belirlenmesi, Kanunun 5 inci maddesinde rekabetin sağlanması ilkesine aykırı olacaktır.

 

2.5.(Ek-1)’de yer alan listedeki işlerin bünyesinde olan ancak, yapının bir parçası olarak tek başına ihale edilecek olan işler için benzer iş belirlemesi yapılırken, ihale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi ihale konusu işi de içeren iş deneyim belgelerinin de sunulabileceğinin belirtilmesi gerekmektedir. İhale konusu işe ilişkin iş deneyim belgesi yerine ihale konusu işi de içeren bir iş deneyim belgesi sunulduğu ve ihale konusu iş tutarının iş deneyim belgesi üzerinden tespit edilemediği hallerde, ihale konusu iş tutarının tespit edilebileceği bilgi ve belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur. Örneğin; bir binanın sadece sıhhi tesisat yapımına ilişkin bir ihaleye CI grubuna ait iş deneyim belgesi sunan aday veya istekliler katılabileceği gibi kapsamında sıhhi tesisat işleri olan BIII grubu bir binaya ilişkin iş deneyim belgesi sahibi aday veya istekli de katılabilecektir. Benzer şekilde bir tünel yapım işi ihalesine AII grubu iş deneyim belgesi sahibi aday veya istekli katılabileceği gibi örneğin kapsamında tünel yapım işi olan AVIII grubu iş deneyim belgesi ile de aynı ihaleye katılmak mümkündür.

 

2.6. Yapım işi aşamalarının/kısımlarının ayrı ihale konusu olması durumunda, ihale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin yanında ihale konusu işi içeren grup veya gruplara ilişkin iş deneyim belgesine sahip aday veya isteklilerin de ihaleye katılabileceği belirtilmelidir. Örneğin; bir karayolunun sadece üst yapı ihalesine AV grubu bir işin sadece üst yapısına ilişkin iş deneyimine sahip olan aday veya istekliler katılabileceği gibi AV grubu iş deneyimine sahip olan aday veya istekliler de katılabilecektir. Benzer şekilde; bir demiryolunun sadece üst yapısının ihale edildiği bir ihaleye AVI grubu bir işin sadece üst yapısına ilişkin iş deneyimine sahip olan aday veya istekliler katılabileceği gibi AVI grubu iş deneyimine sahip olan aday veya istekliler de katılabilecektir.

 

2.7. İhale konusu işin (Ek-1)’de yer alan listede bulunan hiçbir gruba dâhil olmadığı ya da edilemediğinin tespiti halinde ise, benzer iş belirlemesi işin niteliğine göre, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yapılan benzer iş tanımına uygun olarak ve rekabeti engellemeyecek şekilde yapılacaktır.

 

2.8.Birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, ihale konusu işe benzer nitelikteki işler değerlendirmeye alınır. Örneğin; bir rekreasyon alanı yapım işinde, iş kapsamında BIII grubuna giren bir bina inşasının da gerçekleştirilmesi durumunda; iş deneyim belgesi sahibi, BIII grubu işleri ayrıştırılmak suretiyle BIII grubu iş deneyimi istenen bir ihaleye katılabilecektir.

 

2.9. BII grubu bina işlerinde belirtilen yapı inşaat alanları; yapı kullanma izin belgesi alınan binalarda “yapı kullanma izin belgesi”nde belirtilen yapı inşaat alanı, henüz yapı kullanma izin belgesi alınmayan binalarda ise “yapı ruhsatı”nda belirtilen yapı inşaat alanıdır.

 

2.10.BII grubu bina işleri listesinde belirtilen yapı inşaat alanlarından daha küçük bina işlerinin ihalelerinde, tek başına BII grubu işler, benzer iş olarak belirlenemez.

 

2.11.BII grubu işlerin benzer iş olarak belirlendiği ihalelerde, sunulacak iş deneyim belgesinden yapım işinin BII grubunda belirtilen fiziki kriterleri sağlayıp sağlamadığının anlaşılamaması durumunda, bu hususa ilişkin tevsik edici belgenin teklif kapsamında sunulması zorunludur. Bu kapsamda yapı inşaat alanını tevsik etmek üzere, yapı kullanma izin belgesi veya yapı ruhsatının başvuru veya teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.

 

2.12.Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerine ilişkin yapım işleri AIX grubunda yer almakta olup, anılan yapım işlerinin arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmet alımı ile bir arada ihale edilmesinin zorunlu olması durumunda; işin mühendislik hizmeti uzmanlığı gerektiren kısmı ile yapım işi uzmanlığı gerektiren kısımlarının ayrı ayrı belirlenerek ihalenin konsorsiyumlara açık olarak yapılması ya da ihale dokümanında; anılan yapım işleri ile arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmet alımının tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirildiği bir işe ilişkin deneyim belgesi olmayan yapım müteahhitlerinin, işin mühendislik hizmeti uzmanlığı gerektiren kısmını, alt yükleniciye yaptıracağını belirtmek suretiyle ihaleye katılabilmesine imkân verecek düzenlemenin yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda;

a) İhalenin konsorsiyumlara açık olarak yapılması durumunda; arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme mühendislik hizmet işi deneyimi olan hizmet sunucuları ile AIX grubu iş deneyimi olan yapım müteahhitleri konsorsiyum kurmak suretiyle ihaleye katılabilecekleri gibi arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmet ve yapım işini tek sözleşme kapsamında bir arada gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiler de ihaleye katılabileceklerdir.

b) İhalenin konsorsiyumlara açık yapılmaması durumunda; arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmet ve yapım işini tek sözleşme kapsamında bir arada gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılabilecekleri gibi AIX grubu iş deneyimi olan yapım müteahhitleri, tekliflerinde işin mühendislik hizmeti gerektiren kısmını alt yükleniciye yaptıracaklarını belirtmeleri durumunda ihaleye katılabileceklerdir.

2.13. (C), (D) ve (E) grubu işlerde; idare tarafından montaj dahil mal veya hizmet alımı olarak ihaleye çıkılması ve yeterlik için iş deneyimi istenmesi durumunda, anılan işlere ilişkin yapım iş deneyim belgeleri ile ihaleye katılmak mümkündür.

 

2.14. Aldıkları akademik eğitime göre, hangi mühendislik ve mimarlık bölümleri mezunlarının ihale konusu işe teklif verebileceklerinin idareler tarafından ihale veya ön yeterlik ilanı ile ihale veya ön yeterlik dokümanında ayrıca belirtilmesi gerekmektedir.

 

Madde 3 – 29/12/2005 tarihli ve 26038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Madde 4 –Diğer mevzuatta 29/12/2005 tarihli ve 26038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğe yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

 

Madde 5 –Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılan yapım işi ihaleleri, 29/12/2005 tarihli ve 26038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.

 

Madde 6 –Bu Tebliğ 15/7/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 7 –Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

Ek-1: YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI LİSTESİ

(A) ALT YAPI İŞLERİ

I. GRUP: KÖPRÜ VE VİYADÜK İŞLERİ

1.             Köprüler

2.             Viyadükler

3.             Alt ve üst geçitler

4.             Akedükler

II. GRUP: TÜNEL İŞLERİ

1.             Karayolu ve demiryolu tünelleri

2.             Su iletim, derivasyon ve kuvvet tünelleri

3.             Atıksu tünelleri

4.             Deniz ve nehir altı tünelleri

5.             Metro tünelleri

6.             Galeri ve şaftlar

III. GRUP: BORU VE İLETİM HATTI İŞLERİ

1.             Petrol ve gaz boru hatları ve şebekeleri

2.             Su isale hatları

 

IV. GRUP: İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ

1.             Kanalizasyon şebekeleri

2.             Yağmursuyu şebekeleri

3.             İçme ve kullanma suyu şebekeleri

4.             Mikrotünel işleri

V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)

1.             Otoyollar

2.             Devlet, il ve köy yolları

3.             Cadde ve sokak yapım işleri

 

VI. GRUP: DEMİRYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)

1.             Demiryolları

2.             Metro inşaatları

3.             Raylı sistemler

4.             Füniküler raylı taşıma tesisleri

VII. GRUP: HAVAALANI İŞLERİ

1.             Havaalanı pistleri

2.             Havaalanı apron ve taksirut inşaatı

 

VIII. GRUP: BARAJLAR

1.             Dolgu barajlar

2.             Beton barajlar

3.             Kemer barajlar

4.             Göletler

IX. GRUP: SU YAPILARI

1.             AVIII. Grup işler

2.             Sulama ve drenaj tesisleri

3.             Regülatörler, bentler, rezervuarlar

4.             Akarsu düzenleme işleri

5.             Nehir ıslahı işleri

6.             Taşkın koruma tesisleri

7.             Sel kapanları

8.             Arazi toplulaştırmasına ilişkin yapım işleri

9.             Tarla içi geliştirme hizmetlerine ilişkin yapım işleri

 

X. GRUP: DENİZ YAPILARI

1.             Liman, iskele, rıhtım inşaatları

2.             Marina inşaatı

3.             Deniz üstü platform inşaatları

4.             Dalgakıranlar

5.             Balıkçı barınakları, çekek yerleri

6.             Tersane havuzu inşaatları

7.             Kıyı koruma, tahkimat, deniz dolguları ve mahmuz işleri

8.             Deniz altı boru hatları

9.             Deniz içi tüp geçitleri

10.           Deniz deşarjı yapıları

XI. GRUP: ARITMA TESİSLERİ

1.             Kanalizasyon arıtma tesisleri

2.             Atıksu arıtma tesisleri

3.             Su Arıtma tesisleri

4.             İçmesuyu arıtma tesisleri

XII. GRUP: NÜKLEER ENERJİ SANTRALLERİ

XIII. GRUP: HİDROELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ

XIV. GRUP: TERMİK SANTRALLERİ

1.             Katı yakıt santralleri

2.             Sıvı yakıt santralleri

3.             Doğalgaz santralleri

4.             Jeotermal santralleri

XV. GRUP: RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ

 

XVI. GRUP: ENDÜSTRİYEL TESİS İNŞAATLARI

1.             Her türlü entegre ve komple endüstriyel tesis ve fabrikalar

2.             Petrol ve gaz üretim tesis ve platformları

3.             Petrol rafineri ve terminalleri

4.             Gaz terminalleri

5.             Atık bertaraf etme tesisleri

6.             Atık işleme tesisleri

7.             Bacagazı arıtma tesisleri

XVII. GRUP: MADENCİLİK VE MADEN ÜRETİMİ İLE İLGİLİ İNŞAAT İŞLERİ

1.             AII grubu işler

2.             AVIII grubu işler

3.             Maden çıkarma ile ilgili inşaat işleri

4.             Dekapaj işleri

5.             Malzeme ocağından malzeme çıkartılması işleri

XVIII. GRUP: SAHA İŞLERİ

1.             AV grubu işler

2.             AVI grubu işler

3.             AVII grubu işler

4.             AVIII grubu işler

5.             Spor ve rekreasyon alanları için saha tanzim işleri

6.             Peyzaj sahaları tanzim işleri

7.             Yüzey ve platform işleri

XIX. GRUP:KABLOLU TAŞIMA SİSTEMLERİ YAPIM İŞLERİ *

1.             Telefrik İşleri

2.             Telesiyej İşleri

 

 


 

(B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ

I. GRUP: BİNA İŞLERİ

1.             Taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon işleri

2.             Taşınmaz kültür varlıklarının rekonstrüksiyon işleri

3.             Taşınmaz kültür varlıklarının fonksiyon değiştirme işleri

 

II. GRUP: BİNA İŞLERİ

1.             Askeri tesis ve binalar (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

2.             Hastaneler (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

3.             Havaalanı terminal binaları (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

4.             İbadethaneler (5.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

5.             İdari binalar (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

6.             Kapalı spor salonları (5.000 ve üstü seyirci kapasiteli)

7.             Kültür ve kongre merkezleri (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

8.             Müze ve konser salonları (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

9.             Stadyum, hipodrom ve veledromlar (en az 20.000’i kapalı olmak üzere toplam 25.000 ve üstü seyirci kapasiteli)

10.           Ticaret ve alışveriş merkez ve kompleksleri (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

11.           Toplu konut işleri (sosyal donatısı ile birlikte 50.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

12.           Tren gar ve istasyonları ile liman binaları (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

13.           Uluslararası fuar merkez ve kompleksleri (en az 20.000 m2 si kapalı sergileme alanı olmak üzere toplam yapı inşaat alanı 25.000 m2 ve üstü)

14.           Üniversite ve eğitim binaları (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

15.           Yüksek yapılar (30 kat üzeri ve 25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

16.           (5) ve üzeri yıldızlı oteller ve 1. sınıf tatil köyleri (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

III. GRUP: BİNA İŞLERİ

1.             BII. Grup işler

2.             BI. ve BII. Grubu işlerin dışındaki bina işleri

 

 

(C) SIHHİ TESİSAT VE MEKANİK TESİSAT İŞLERİ

I. GRUP: SIHHİ TESİSAT İŞLER

1.             Temizsu tesisat İşleri

2.             Atıksu tesisat İşleri

3.             Yangın Söndürme Tesisatı İşleri

II. GRUP: ISITMA-SOĞUTMA, HAVALANDIRMA VE İKLİMLEME TESİSATI İŞLERİ

1.             Isıtma Tesisatı İşleri

2.             Soğutma Tesisatı İşleri

3.             Havalandırma Tesisatı İşleri

4.             İklimlendirme Tesisatı İşleri

III. GRUP: ASANSÖR ELEKTRO-MEKANİK İŞLERİ

1.             Asansör İşleri

2.             Yürüyen merdiven işleri

3.             Yürüyen bant işleri

4.             Gezer vinç işleri

IV. GRUP: GAZ TESİSATI İŞLERİ

 

 

(D) ELEKTRİK İŞLERİ

I. GRUP: ENERJİ İLETİM ŞEBEKESİ VE TESİS İŞLERİ

1.             Enerji iletim havai hatları

2.             Enerji iletim yeraltı kablo işleri

II. GRUP: ENERJİ DAĞITIM ŞEBEKESİ VE TESİS İŞLERİ

1.             Enerji dağıtım havai hatları

2.             Enerji dağıtım yeraltı kablo işleri

III. GRUP: ELEKTRİK ŞEBEKE VE TESİS İŞLERİ

1.             Şalt tesisleri

2.             Trafo merkezleri

3.             Kompanzasyon tesisleri

IV. GRUP: 1 KV ALTI ELEKTRİK TESİSAT VE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TESİSAT İŞLERİ

1.             Kuvvet dağıtım tesisatı

2.             Topraklama ve koruma sistemleri

3.             Yıldırımdan koruma ve önleme sistemleri

4.             Jeneratör tesisatı

5.             Kesintisiz güç kaynağı tesisatı

V. GRUP: AYDINLATMA İŞLERİ

1.             Köprü aydınlatma işleri

2.             Yol aydınlatma işleri

3.             Tünel aydınlatma işleri

4.             Tarihi mekân aydınlatma işleri

5.             Açık alan aydınlatma işleri

6.             Stadyum ve spor sahaları aydınlatma işleri

7.             Tehlikeli alan aydınlatma işleri

8.             Havaalanı pisti aydınlatma işleri

VI. GRUP: ELEKTRİKLİ ULAŞIM ARAÇLARI TEKNOLOJİSİ İŞLERİ

1.             Elektromekanik İşler

2.             Raylı sistemler elektrifikasyon işleri

3.             Lastikli ulaşım araçları elektrifikasyon işleri

4.             Kablolu ulaşım araçları elektrifikasyon işleri

5.             Elektrikli taşıtlar dolum tesisleri

 

 

 


 

 

 

(E) ELEKTRONİK VE İLETİŞİM İŞLERİ

I. GRUP: TRAFİK İZLEME VE YÖNETİM SİSTEMİ KURULMASI İŞLERİ

1.             Karayolu sinyalizasyon işleri

2.             Demiryolu sinyalizasyon işleri

3.             Otoyollarda elektronik ücret toplama sistemleri

4.             Veri ve görüntü aktarımı ile kontrol sistemleri

5.             Merkezi kontrollü trafik izleme ve yönetim sistemi

6.             Haberleşme, veri toplama ve kontrol sistemleri

II. GRUP: SCADA TEKNOLOJİSİ (İZLEME, KONTROL VE VERİ TOPLAMA) İŞLERİ

1.             Elektrik tüketim izleme ve yönetim sistemleri

2.             Su tüketim izleme ve yönetim sistemleri

3.             Petrol/doğalgaz tüketim izleme ve yönetim sistemleri

4.             Endüstriyel tesis izleme ve yönetim sistemleri

 

III. GRUP: OTOMATİK ÖLÇÜM VE GÖZLEM SİSTEMLERİ

1.             Meteoroloji otomatik ölçüm ve gözlem sistemleri

2.             UV-A, UV-B, ozon ve yağış asit ölçüm sistemleri

3.             Çevre yönetimi ayrıştırma ve izleme sistemleri

 

IV. GRUP: ÖZDENETİMLİ BİNA VE ALAN OTOMASYON SİSTEMLERİ

1.             Kapalı devre kamera ve kartlı geçiş sistemleri

2.             Güvenlik sistemleri (x-ray, metal arama kapı dedektörü)

3.             Yangın uyarı ve söndürme sistemleri

4.             Acil anons ve seslendirme sistemleri

5.             Yangın ihbar ve söndürme sistemleri

6.             Hastane içi görüntü iletişim sistemleri (PACS v.b.)

V. GRUP: UYDU, TV VE RADYO İLETİŞİM SİSTEMLERİ

1.             Gözlemevi, uydu ve yer istasyonları

2.             Kablolu TV ve radyo dağıtım, interaktif iletişim şebekeleri ve tesisatı

3.             TV ve radyo verici istasyonları

VI. GRUP: GEZGİN İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ İŞLERİ

1.             Telsiz haberleşme sistemleri

2.             Kablosuz hücresel iletişim sistemleri (GSM, Wi-Fi, WiMAX)

 

 

VII. GRUP: SESİLETİŞİM TEKNOLOJİSİ İŞLERİ

1.             Ses frekans şebekeleri

2.             Yüksek frekans şebekeleri

 

 

VIII. TELEKOMÜNİKASYON OMURGA TEKNOLOJİSİ İŞLERİ

1.             Radyolink işleri

2.             Fiber optik işleri

3.             Tümleşik haberleşme (ISDN, ATM) sistemleri

4.             IP-MPLS işleri

IX. GRUP: GENİŞBANT ERİŞİM VE AĞ ŞEBEKESİ TEKNOLOJİSİ İŞLERİ

1.             Ethernet teknolojisi işleri

2.             ADSL, VDSL, GSDHL teknolojisi işleri

3.             Dolaba kadar fiber (FTTCa/FTTC) teknolojisi işleri

4.             Binaya kadar fiber (FTTB/H/O) teknolojisi işleri

5.             LAN şebeke kurulumu

6.             WAN şebeke kurulumu

 *    DÜZELTME:                           RESMİ GAZETE SAYISI: 27967            RESMİ GAZETE TARİHİ: 17.06.2011

11/6/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Kamu İhale Kurumuna ait “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nin eki “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi”nin “(A) Alt Yapı İşleri” başlığı altında yer alan “XIV. Grup: Kablolu Taşıma Sistemleri Yapım İşleri” ibaresi; Kamu İhale Kurumunun 14/6/2011 tarihli ve 11405 sayılı yazısı üzerine, “XIX. Grup: Kablolu Taşıma Sistemleri Yapım İşleri” olarak düzeltilmiştir.

 

 

Diğer Güncel Haberler