DUYURULAR
Fikri Özkök
Derneğimiz üyesi eski meslektadışımız Fikri ÖZKÖK Sayıştay Genel Kurulunda Sayıştay 7. Daire Başkanlığına seçilmiştir. Hayırlı olsun..
Kontrolörler Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilme
Başkontrolör Gürsel YILMAZ Bakanlık Makamının Onayı ile Kontrolörler Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Hayırlı ve ugurlu..
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

1- 25 Kasım 2023 Tarihli ve 32380 Sayılı Resmî Gazete'de "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554)" yayımlanmıştır. Tebliğ ile yeniden değerleme oranı 2023 yılı için % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiştir

2-12 Ağustos 2023 Tarihli ve 32277 Sayılı Resmî Gazetede "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve " Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "  yayımlanmıştır.

3-24 Kasım 2022 Tarihli ve 32023 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile yeniden değerleme oranı 2022 yılı için  % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

4-25 Ağustos 2022 Tarihli ve 31934 Sayılı Resmî Gazetede "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı:?5987)"  yayımlanmıştır.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Belediye Encümenince Verilecek Diğer Para Cezaları

BELEDİYE ENCÜMENİNCE VERİLECEK DİĞER PARA CEZALARI (01.01.2023 - 31.12.2023)

(5252 s. Kanunun 2 ve 7. mad., 5326s. Kanunun 3 ve 17/7. mad., 542 Sıra Nolu VUKGenel Tebliği)

Cezanın Türü

Kanuni Dayanağı

Tutarı

En Az

En Çok

Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Yeni Hal Kanunu

(Belediye Encümeni)

5957 s. K. md: 13/1-e; 14/1-a

749

749

5957 s. K. md: 13/1-l; 14/1-a

749

749

5957 s. K. md: 13/1-ğ; 14/1-b

3.867

3.867

5957 s. K. md: 13/1-i; 14/1-b;

14/2

 

3.867

3.867

Pazarcıya

386

386

5957 s. K. md: 13/1-j; 14/1-b;

14/2

 

3.867

3.867

Pazarcıya

386

386

5957 s. K. md: 13/1-k; 14/1-b;

14/2

 

3.867

3.867

Pazarcıya

386

386

5957 s. K. md: 5/5, 6, 7, 10; 14/1-c

15.529

15.529

5957 s. K. md: 13/1-ç; 14/1-c

15.529

15.529

5957 s. K. md: 13/1-g; 14/1-c

15.529

15.529

5957 s. K. md: 13/1-h; 14/1-c;

14/2

 

15.529

15.529

Pazarcıya

1.552

1.552

5957 s. K. md:13/1-ı; 14/1-c;

14/2

 

15.529

15.529

Pazarcıya

1.552

1.552

5957 s. K. md: 5/13; 14/1-ç

15.529

15.529

5957 s. K. md: 13/1-d; 14/1-d

23.314

23.314

5957 s. K. md: 13/1-f; 14/1-d

23.314

23.314

5957 s. K. md: 5/11; 14/1-e

38.876

38.876

5957 s. K. md: 13/1-c; 14/1-e

38.876

38.876

5957 s. K. md: 6/2; 14/1-f

77.757

77.757

5957 s. K. md: 13/1-a; 11/6-e; 14/1-f

77.757

77.757

Belediye Cezaları

1608 s. K. (5728 s. K. değ.) mad. 1

1.295

1.295

Yolcu nakil araçlarına ilişkin ücret tarifelerine uymama

1608 s. K. (5728 s. K. değ.) mad. 2

2.610

52.827

Sular Kanununa göre ceza

831 s. K. (2659 s. K. Değ.) Ek mad. 7, 8

1.295

1.295

Öğle Dinlenmesi Hakkında K.Göre ceza

6301 s. K. (5728 s. K. değ.) 7. mad.

1.018

1.018

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine Uygulanacak Ceza

2559 s. K (5259 s. K. değ.) 6. mad.

7.394

14.864

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

1593 s. K. (5728 s. K. değ.) mad. 283, 266

1.295

1.295

-Gemi, deniz ve içsu araçlarına düzenlenecek ruhsatnameler ve bunların vizeleri 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin “XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden ve bunların vizelerinden alınacak harçlar” bölümünde belirlenen harca tâbidir. (md. 25/1)

-Harca tabi olmayan gemi, deniz ve içsu araçlarına, düzenlenen ruhsatnameler için en düşük harç oranının ¼’ü oranında ücret alınır. (md 25/6)

-Ruhsatnamesi olmayan veya zamanında vize işlemi yapılmayan gemi, deniz ve içsu aracının mâliki ve işletenine, tescil edilmemesi veya vize yaptırılmaması nedeniyle idari para cezası uygulanır. Bu ceza, tahsil edilemeyen ruhsat ve vize harç tutarının beşte birine ilave olarak ruhsatnamenin düzenlenmesi veya vizenin yapılması gereken tarihten itibaren geç kalınan her ay için %5 eklenerek hesaplanır. Harca tabi olmayan gemi, deniz ve içsu aracına ise 25 inci maddenin altıncı fıkrasında belirlenen miktar üzerinden hesaplama yapılır. Geçirilen süre bir aydan az olması halinde aya tamamlanır. (md. 28)

(Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği 25 ve 28. md.)

Not:- 5326 s.K. 17/7.mad. uyarınca, idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idari para cezaları açısından uygulanmaz.

- Çevre Kanununa göre Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün yetki devri yaptığı belediyeler tarafından yetki devri yapılan konularla ilgili Belediye Encümeni kararıyla ceza verilebilecektir.