DUYURULAR
Olağanüstü Genel Kurul Toplantımız Sonuçlandı
Yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyelerimizebaşarılar diler; önceki yönetim kurulu üyelerimize teşekkürederiz.
Kontrolörler Başkanlığına yeni görevlendirmeler
Bakanlık Makamının onayı ile Başkontrolör Gürsel YILMAZ Kontrolörler Başkanı olarak, Başkontrolör Onur CAN, Kontrolörler Mehmet..
Fikri Özkök
Derneğimiz üyesi eski meslektadışımız Fikri ÖZKÖK Sayıştay Genel Kurulunda Sayıştay 7. Daire Başkanlığına seçilmiştir. Hayırlı olsun..
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

1- 25 Kasım 2023 Tarihli ve 32380 Sayılı Resmî Gazete'de "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554)" yayımlanmıştır. Tebliğ ile yeniden değerleme oranı 2023 yılı için % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiştir

2-12 Ağustos 2023 Tarihli ve 32277 Sayılı Resmî Gazetede "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve " Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "  yayımlanmıştır.

3-24 Kasım 2022 Tarihli ve 32023 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile yeniden değerleme oranı 2022 yılı için  % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

4-25 Ağustos 2022 Tarihli ve 31934 Sayılı Resmî Gazetede "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı:?5987)"  yayımlanmıştır.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Yapım İşlerinde İş Deneyim Belgeleri

YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİM BELGELERİ
 
Burhanettin TOKMAK  Mustafa Reşit HAZER
 
 
GİRİŞ
4734  sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesi gereğince; ihaleye katılacak isteklilerden, mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak; isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; yapım işleri için son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70'i oranında gerçekleştirdiği veya % 50'si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenmesi gerekir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesi ise; isteklinin mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesinde değerlendirilmek üzere; yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen eşik değerin altında kalan yapım işleri ihalelerinde; isteklinin ihale konusu iş veya benzer işteki deneyimini gösteren belgelerin, idarelerce istenilmesi zorunludur. Hatta yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (c) bendinde belirlenen eşik değerin (2007 yılı için 19.411.781-YTL) altında kalmakla birlikte aynı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 2 nci alt bendinde yer alan üst limit tutarının (2007 yılı için 962.723.-YTL) altında kalan yapım işi ihalelerinde de iş deneyim belgesinin aranması yine zorunludur.

4734 sayılı Kanunun 22 inci maddesinin son fıkrası gereğince, bu maddeye göre yapılacak alımlarda, 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmadığından, aynı maddenin (d) bendinde belirtilen parasal tutarı (2007 yılında büyükşehir belediyesi sınırları dâhilinde bulunan idarelerin 28.880.- YTL, diğer idarelerin 9.624.-YTL) aşmayan yapım işi ihalelerinde; isteklilerden mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesi amacıyla iş deneyim belgesinin istenmesi zorunlu değildir.

Yukarda zikredilen mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere 4734 sayılı Kanunun 22 inci maddesinin (d) bendinde belirtilen parasal limiti aşan yapım işi ihalelerinde iş deneyim belgesinin isteklilerden istenmesi zorunlu bulunmaktadır.

İŞ DENEYİM BELGESİNİN TANIMI
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde; iş deneyim belgesi: isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki (ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren,  tesis, makine,  teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işler) deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenen, verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesi olarak tanımlanmıştır.

Bu tanımda yer alan “benzer işlerdeki deneyim" konusunda Kamu İhale Kurumunca “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ”[1] düzenlenmiş ve bu tebliğde idarelerin işin niteliğine uygun ve rekabeti artıracak şekilde benzer iş belirlemesi yapmasına esas olmak üzere “Benzer İş Grupları Listesi” oluşturularak tebliğe eklenmiştir. Bu tebliğ uyarınca; idareler, ilanda ve idari şartnamede ihale edecekleri yapım işinin tebliğ ekindeki “Benzer İş Grupları Listesi”nde yer alan iş gruplarından hangisine dahil olduğunu tespit edecekler ve bu grubu esas almak suretiyle benzer iş belirlemesi yapacaklardır. Söz konusu belirleme yapılırken ihale konusu işin içinde bulunduğu gruba atıf yapılabileceği gibi işin niteliğine göre birden fazla gruba da atıf yapılabilecektir. Örneğin: “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan A/II Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir” şeklinde belirleme yapılabileceği gibi, “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan A/VII ve A/XIV Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir” şeklinde belirleme de yapılabilecektir. Bununla birlikte, ayrıştırma yapılmak suretiyle herhangi bir grupta sayılan işlerden bazılarının seçilerek benzer iş olarak belirlenmesi mümkün bulunmamaktadır. Örneğin: “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan B/IV Grubundaki 4, 5, 6 ve 7 nolu işler benzer iş sayılacaktır.” şeklinde bir belirleme yapılamayacaktır.

İŞ DENEYİM BELGELERİNİN TÜRLERİ VE HANGİ İDARELER TARAFINDAN VERİLECEĞİ
İş deneyim belgesi olarak kabul edilebilecek belgeler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde sayılmış, 40, 50, 51 ve 54 üncü maddelerinde açıklanmıştır.

1- İş bitirme belgesi:
a) Yüklenici iş bitirme (Standart form KİK032.0/Y)

aa) Son on beş yıl içinde, yurt içinde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ile yurt dışında kamu kuruluşlarına taahhüt edilen işler için; yurt içinde veya yurt dışında yapım işini doğrudan tek sözleşme ile taahhüt ederek bitirmiş ve geçici kabulünü yaptırmış yüklenicilere ilgili idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından düzenlenir ve verilir.

ab) Son on beş yıl içinde, yurt içinde veya yurt dışında özel sektöre taahhüt edilen işler için;  yapım işini noter tasdikli sözleşme ile taahhütte bulunarak bitirenlere, sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınarak fiilen yapılan iş miktarı üzerinden, ilgisine göre;

Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde ilgili belediye tarafından düzenlenip, belediye başkanı veya yetki verdiği kişi tarafından onaylanmak suretiyle,

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında ilgili bayındırlık ve iskân il müdürlüğü tarafından düzenlenip, valilik tarafından onaylanmak suretiyle,

Serbest bölge sınırları içerisinde serbest bölge müdürlüğünce düzenlenmek ve onaylanmak suretiyle,

Organize sanayi bölgesinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip olan kurum veya kuruluşların yetkili organlarınca düzenlenip, OSB müteşebbis heyetin kararı üzerine müteşebbis heyet başkanınca onaylanmak suretiyle,

Organize sanayi bölgelerinde kredi kullandırılan işler için ise OSB yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip olan kurum veya kuruluşların yetkili organlarınca düzenlenip, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimince onaylanmak suretiyle,

Teknoloji geliştirme bölgesinde gerçekleştirilen işler için ise yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip olan kurum veya kuruluşların (yönetici şirket) yetkili organlarınca düzenlenip, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimince onaylanmak suretiyle,

Tek sözleşme ile ilişkili olarak verilir.

ac) Yabancı yükleniciler ile yerli yüklenicilerin yurt dışında gerçekleştirdikleri işlerle ilgili olarak, iş sahibi kurum veya kuruluşun o ülke mevzuatına uygun biçimde düzenlemiş olduğu iş deneyim belgeleri kabul edilir.

ad) İş ortaklığınca gerçekleştirilen işlerde, ortakların her birine iş ortaklığındaki hissesini gösteren aynı iş bitirme belgesi düzenlenerek verilir. Konsorsiyumlarda ise her bir ortağa, ortaklar tarafından gerçekleştirilen iş kısımlarını da belirtir aynı iş bitirme belgesi düzenlenerek verilir.

b) Alt yüklenici iş bitirme (standart form KİK034.0/Y)
Yüklenici tarafından son on beş yıl içinde, yurt içinde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ya da kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara veya yurt dışında kamu kuruluşlarına doğrudan tek sözleşme ile taahhüt edilerek bitirilmiş ve geçici kabulü yapılmış işlerin bir bölümünü malzemeleri ve/veya makine, ekipmanları ile birlikte ve kendi işine başlaması sırasında noterce tasdikli sözleşmeye dayalı şekilde yapan alt yüklenicilere; sözleşmesinin tamamını bir bütün olarak gerçekleştirip bitirmeleri şartıyla, yaptıkları işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarını geçmemek üzere, kendi sözleşmelerinde yazılı bedel ve iş türü esas alınarak işin sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam)  tarafından düzenlenerek verilir.

Yüklenici ile alt yüklenici arasında yapılan sözleşmelerde, nevi itibariyle verilen bir işin baştan sona yapılmasının öngörülmesi şartı aranır. Alt yüklenicilere de sözleşmenin devri öncesindeki veya sonrasındaki dönemde üstlendikleri işleri bir bütün olarak bitirmeleri halinde, esas işin geçici kabulünün yapılmış olması şartıyla, iş deneyim belgesi verilir

Yüklenici iş bitirme belgesi ile alt yüklenici iş bitirme belgesi arasındaki en temel fark; yüklenici iş bitirme belgesi, hem kamuya hem de özel sektöre iş yapan yüklenicilere verilebildiği halde, alt yüklenici iş bitirme belgesi; sadece kamu kurumlarına taahhüt edilerek bitirilen işlerin yüklenicisine iş yapan alt yüklenicilere verilir, özel sektöre taahhüt edilerek bitirilen işlerin yüklenicisine iş yapan alt yüklenicilere ise verilmez.

2- İş durum belgesi (standart form KİK033.0/Y)
a) Son on beş yıl içinde, yurt içinde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ile yurt dışında kamu kuruluşlarına yapım işini doğrudan tek sözleşme ile taahhüt ederek, sözleşme bedelinin en az yüzde yetmişlik kısmını gerçekleştirmiş, ancak geçici kabulünü yaptırmamış yüklenicilere, ilgili idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından düzenlenir ve verilir.

b) Son on beş yıl içinde, yurt içinde veya yurt dışında özel sektöre, yapım işini noter tasdikli sözleşme ile taahhütte bulunarak sözleşme bedelinin en az yüzde yetmişlik kısmını gerçekleştirenlere, sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınarak fiilen yapılan iş miktarı üzerinden,

Tek sözleşme ile ilişkili olarak verilir.

Sözleşmenin idarenin izni ile devredilmesi halinde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde işin en az %70’i oranındaki kısmını gerçekleştiren yükleniciye iş deneyim belgesi düzenlenir.

Sözleşme bedelinin gerçekleşme oranı;

Keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılarak sözleşmeye bağlanmış işlerde, her türlü fiyat farkları hariç, sözleşme yılı birim fiyatlarıyla ödenen (ihale indirimi düşülmüş) tutarın, ilk sözleşme bedeline oranlanması;

Anahtar teslimi götürü bedel veya teklif birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, her türlü fiyat farkları hariç, sözleşme fiyatlarıyla ödenen tutarın, ilk sözleşme bedeline oranlanması;

Yabancı para üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde ise, varsa her türlü fiyat farkları hariç, ödenen tutarın ilk sözleşme bedeline oranlanması suretiyle bulunur.

Kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlarda veya özel sektörde, herhangi bir ödeme programı bulunmayan işlerde fiziki gerçekleşme oranı, belge vermeye yetkili kılınan idarece belirlenerek

Sözleşme bedelinin gerçekleşme oranı bulunur.

Sözleşme bedelinin asgari yüzde yetmişlik kısmı gerçekleşmiş işlerde iş durum belgesi düzenlenebilmesi için; yapılan işlerin bedelinin ödenmiş ya da tahakkuka bağlanmış olması, işlerin gerçekleşen kısımlarının miktar, nitelik ve tutarıyla ilgili bir ihtilaf ve nizanın bulunmaması, iş durum belgesine esas teşkil edecek kontrollük tespitinde sözleşmeye, projeye, fen ve sanat kurallarına aykırılık teşkil eden açık kusur ve eksiklikler bulunmadığının belirlenmesi koşulları aranır ve iş durum belgelerine, belgenin geçici kabulü yapıldığı anlamına gelmediğine dair şerh düşülür.

İş ortaklığınca gerçekleştirilen işlerde, ortakların her birine iş ortaklığındaki hissesini gösteren aynı iş durum belgesi düzenlenerek verilir. Konsorsiyumlarda ise her bir ortağa, ortaklar tarafından gerçekleştirilen iş kısımlarını da belirtir aynı iş durum belgesi düzenlenerek verilir.

3- İş denetleme belgesi (standart form KİK035.0/Y)
a) Son on beş yıl içinde, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında kendi meslekleri ile ilgili olarak mahallinde ilgili mevzuat gereğince denetledikleri işlerde, kontrol mühendisi, şantiye mühendisi, kontrol şefi ve şantiye şefine; 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının veya kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlarının ihale ettikleri işlerde, yurt içinde veya yurt dışında idare adına danışmanlık hizmeti veren kontrol teşkilatında, kendi meslekleri ile ilgili olarak mahallinde denetledikleri işlerde, kontrol mühendisi veya kontrol şefi olarak görev yapanlara; 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına taahhütte bulunan yüklenici bünyesinde, kendi meslekleri ile ilgili olarak yüklenici adına denetledikleri işlerde, şantiye mühendisi, şantiye şefi olarak görev yapanlara; sözleşme bedelinin en az yüzde ellilik kısmında fiilen görev yapmış olmak, işin sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam)  tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.

b) Son on beş yıl içinde, kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara veya özel sektöre taahhütte bulunulan işlerde; fenni mesul veya bu işle ilgili yapı denetim görevlisi veya yüklenici bünyesinde şantiye mühendisi, şantiye şefi olarak kendi meslekleri ile ilgili denetledikleri işlerde, sözleşme bedelinin en az yüzde ellilik kısmında fiilen bulunmak şartıyla

Tek sözleşme ile ilişkili olarak verilir.

Sözleşmenin idarenin izni ile devredilmesi halinde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde işin en az % 50’ si oranındaki kısmını fiilen denetleyenlere iş deneyim belgesi düzenlenir.

4- İş yönetme belgesi (standart form KİK036.0/Y)
a) 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında son on beş yıl içinde, sözleşme bedelinin en az yüzde ellilik bölümünde fiilen görev yapmış olmak şartıyla, yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu olan; şube müdürü, proje müdürü, kontrol amiri, inşaat ve tesisat müdürü ve yardımcıları ve bunlarla aynı teknik seviyede görev yapanlar, il müdürü ve yardımcıları, bölge müdürü ve yardımcıları ile yapım ve/veya teknik işler daire başkanı, yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu genel müdür yardımcıları ve genel müdür, yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu müsteşar yardımcısı ve müsteşar olarak görev yapanlara işin sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.

b) En az 10 yıllık mühendis veya mimarların, son on beş yıl içinde, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına taahhütte bulunan özel sektör kuruluşlarında sözleşme bedelinin en az yüzde ellilik bölümünde fiilen görev yapmış olmak kaydıyla yönettikleri işlere ilişkin olarak, sözleşme konusu iş kapsamında idareye bildirilmiş olması kaydıyla proje müdürü olarak görev yapanlar ile anonim şirketlerde genel müdür, murahhas müdür, yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı, limitet şirketlerde şirket müdürü olarak görevlerini aralıksız en az 5 yıl yaptıklarını Türk Ticaret Kanununa göre tevsik edenlere işin sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.

İş yönetme belgesinin verilmesinde, bu işte ilgilinin işi yöneten olarak çalıştığına ilişkin, ilgilinin sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgelerin verilmesi gerekir.

c) Kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara veya özel sektöre taahhütte bulunulan işlerde; işin sözleşmesinde proje müdürü olarak belirtilmiş ve sözleşme bedelinin en az yüzde ellilik bölümünde fiilen görev yapmış olmak kaydıyla en az 10 yıllık mühendis veya mimarlara, yönettikleri işlere ilişkin olarak,

Tek sözleşme ile ilişkili olarak verilir.

İş yönetme belgesinin verilmesinde, bu işte ilgilinin sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgelerin verilmesi gerekir.

Sözleşmenin idarenin izni ile devredilmesi halinde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde işin en az % 50’ si oranındaki kısmını fiilen yönetenlere iş deneyim belgesi düzenlenir.

Yukarıda sayılan iş deneyim belgeleri ile ilgili ortak bir husus da Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 51 inci maddesinin son fıkrasında aşağıdaki şekilde zikredilmiştir.

İnşa edilen yapılarda; Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmeliğin “Amaç, Genel İlkeler ve Kapsam” başlıklı 5.1.2 nci maddesinde tanımlanan, depremin şiddetine göre yapıda meydana gelmesi beklenen hasarın üstünde bir hasar meydana gelmesi durumunda, bu yapıları inşa eden yükleniciler ve alt yükleniciler ile bu yapıların denetim ve yönetimini gerçekleştiren mühendis ve mimarlara bu işten dolayı iş deneyim belgesi verilmez; verilmiş ise, bu belgeler iş deneyimini tevsik eder belge olarak kabul edilmez. Hasarın tespitinde, hasar tespit komisyonunun raporu esas alınır.

Yüklenici ve alt yüklenici ile mühendis ve mimarlar iş deneyim belgesi talep ederken yetkili kurum veya kuruluşa hangi belgelerle müracaat edecekler?

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 52 nci maddesine göre; iş deneyim belgesi talebinde bulunanlardan;

a) 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına taahhütte bulunan yükleniciler; sözleşme, hakediş raporları, biten işlerde geçici kabul tutanağı, varsa; kesin hakediş raporu, tasfiye tutanağı, keşif artış olurları, devir sözleşmesini,

b) Kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ile özel sektöre taahhütte bulunan yükleniciler; noter onaylı inşaat sözleşmesi, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden alınan iş yeri bildirgesi, varsa yapım harcamalarına ait belgeleri,

c) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, özel idareler ve belediyeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, birlikler, tüzel kişiler; kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri; sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (mesleki kuruluşlar ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlarda mühendis veya mimar olarak görev alanlar; mezuniyet belgesi, hizmet cetveli, hakediş raporları, görevlendirme yazısı, biten işlerde geçici kabul tutanağı, varsa kesin hakediş raporunu,

d) 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına taahhütte bulunan yüklenicilerde mühendis veya mimar olarak görev alanlar; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, hakediş raporları, mühendis veya mimarın işin başında idareye vermiş olduğu noterden taahhütname, müteahhidin teknik personel bildirimi, biten işlerde geçici kabul tutanağı, varsa kesin hakediş raporu, sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeleri,

e) Kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ile özel sektöre taahhütte bulunan yüklenicilerde mühendis veya mimar olarak görev alanlar ile bu yüklenicileri mühendis veya mimar olarak denetleyenler; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, fenni mesulün işin başında belediyeye vermiş olduğu noterden taahhütname, yapı denetim görevlisinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığından aldığı görev belgesi, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden alınan iş yeri bildirgesini,

f) Alt yükleniciler; yüklenici ile yaptıkları noter onaylı sözleşme, çalıştırdıkları personelin vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri,

Yaptıkları işi veya görevi belgelemek amacıyla dilekçelerine ekleyerek belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa başvururlar, sunulan belgeler ile bu belgelere dayanılarak düzenlenen iş deneyim belgesinde yer alan bilgilerin doğruluğundan, belgeyi düzenleyen ve onaylayanlar ile adına belge düzenlenen kişiler sorumludur.

İŞ DENEYİM BELGELERİNİN İHALE KOMİSYONLARINCA SORGULANMA ŞEKLİ
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 57 nci maddesine göre; ihale komisyonları isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerindeki bilgilerin doğru olup olmadığını incelemek amacıyla aşağıda belirtilen belgelerden gerekli gördüklerini isteyebilirler;

İş bitirme belgesi ile ilgili olarak; sözleşme, hakediş raporları, geçici kabul tutanağı, kesin hakediş raporu ve işin niteliğine göre varsa tasfiye tutanağı, keşif artış olurları, ek sözleşme ve devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi, alt yüklenici ile yüklenici arasında düzenlenmiş noter onaylı sözleşme, alt yüklenicinin iş için yükleniciye düzenlediği fatura suretleri, alt yüklenicilerde çalışanların vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgeler,

İş durum belgesi ile ilgili olarak; sözleşme, hakediş raporları, varsa tasfiye tutanağı, devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi,

İş denetleme belgesi ile ilgili olarak; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, görevlendirme yazısı, geçici kabul tutanağı, hakediş raporları, varsa kesin hakediş raporu, özel sektörde görev yapanlar için bu sayılanlara ek olarak, işin başında idareye vermiş olduğu taahhütname, müteahhidin teknik personel bildirimi, sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeler,

İş yönetme belgesi ile ilgili olarak; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, görevlendirme yazısı, geçici kabul tutanağı, hakediş raporları, varsa kesin hakediş raporu,

Özel inşaatlara ait işin sahibiyle yüklenici arasında noter onaylı inşaat sözleşmesi, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden alınan iş yeri bildirgesi,

Yurt dışında iş veya görev yapanlardan da yukarıda sayılanların muadili belgeler.

İŞ DENEYİM BELGESİNİN SUNULUŞ ŞEKLİ
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği hükümlerine göre; bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Adayların veya isteklilerin, istenen belgelerin aslı yerine ön yeterlik veya ihaleden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de teklif veya başvurularına eklemeleri mümkündür. Adaylar veya istekliler tarafından bu yönde yapılacak başvuruların ihaleden önce idarenin yetkili personelince karşılanması zorunludur.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez.

Ancak teklif kapsamında sunulan iş deneyim belgelerinin noter onaylı olanlarının asıllarının, ihale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce idareye ibraz edilmesi zorunludur. Bu durumda iş deneyim belgesinin aslı görüldükten sonra bu belge istekliye iade edilecektir.

Yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir. Ancak idarelerce ihale dokümanında belirtilen belgeler ile Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerden sağlanan ve bu sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamındaki resmi belgeler, “apostille” kaşesi taşıması kaydıyla belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türk Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır.

Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini belirli işlemlere bağlı tutan hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerden sağlanan belgelerin onayı bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

İdarelerce belgelerin Türkçe tercümelerinin istenildiği hallerde ise, yurt dışından sağlanan resmi belgeler ile idarece ihale dokümanında belirlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şarttır.

Apostille kaşesi taşıyan belgelerin tercümeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şartı aranmayan belgelerden Türkçe tercümeleri istenenlerin tercümelerinin yeminli mütercimlerce yapılması ve noter onaylı olması zorunludur.

İdareler, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin parasal değer ihtiva eden belgeleri, ilk ilan veya davet tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden veya yabancı para cinsinden teklif verilebilecek durumlarda ise çapraz kurlar üzerinden tekliflerin değerlendirilmesinde esas alınacak para birimine çevirerek değerlendirir.

27/7/1984 tarih ve 84/8373 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi, 16/9/1984 tarih ve 18517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup,Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf devletler ile bu devletlerde tasdik şerhi vermeye yetkili makamların Listesi, Lahey Uluslararası Özel Hukuk Konferansı’nın internet sayfasında (http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=states.listing) yer almaktadır.

Sözleşmenin 2 nci maddesi, sözleşmeye taraf akit devletlerin, sözleşmenin 1 inci maddesinde sayılan resmi belgelerden kendi ülkesinde kullanılacak olan belgeleri tasdik işleminden bağışık tutacağını hüküm altına almıştır. Bu sözleşmenin amaçları bakımından, tasdik işleminden, yalnız, belgenin kullanıldığı ülkenin diplomasi veya konsolosluk memurları tarafından belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının veya gerekirse üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyit işleminin anlaşılacağı öngörülmüştür.

Anılan Sözleşmenin 5 inci maddesinde; tasdik şerhinin (apostille) belgede imzası bulunan veya belgeyi getiren kişinin isteği üzerine verileceği hüküm altına alınmıştır. İhaleye katılabilmek için gerekli olan ve yurt dışından temin edilen, anılan sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında yer alan belgelerin, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğuna/Türk Dışişleri Bakanlığına onaylatılması veya tasdik şerhi (apostille) kaşesi taşımasına ilişkin belirleme isteklilerce yapılacaktır. Tasdik şerhi taşıyan belgeler ise Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu/Türk Dışişleri Bakanlığının onay işleminden muaftır.

İdareler, idari şartnamelerin düzenlenmesi sırasında ihale işlemlerinin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi ve bürokratik işlemlerin azaltılması için yurtdışından temin edilmiş teknik doküman, kişisel beyan gibi resmi makamlarca düzenlenmeyen belgelerin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olmamasına ilişkin düzenlemeler yapabilirler. Ancak, idari şartnamelerde apostille kaşesi taşıyan belgelerin ve Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olma şartı aranmayan belgelerin tercümelerinin istenildiği durumlarda,  tercümelerin yeminli mütercimlerce yapılması ve noter onaylı olması zorunludur.

Yerli veya yabancı isteklilerce, Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf devletlerden sağlanan ve Sözleşmenin 1 inci maddesinde sayılan resmi belgeler, bu ülkelerdeki tasdik şerhi (apostil)  koymaya yetkili makamlarının tasdik şerhini (apostille)  taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu/Türk Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Uygulamada yabancı ülkelerden alınan belgelerin, Türkiye’deki tasdik şerhi (apostille) vermeye yetkili makamlara onaylatılarak ihalelere sunulduğu görülmüş olup, anılan sözleşmeye aykırı olarak onaylanan bu belgeler geçerli sayılmayacaktır.

İdareler İdari Şartnamelerin “Tekliflerin dili” başlıklı maddesini ihalenin niteliğini göz önünde bulundurarak uygun seçeneği esas alarak düzenleyeceklerdir. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanların Türkçe olacağı, yabancı dilde düzenlenen belgelerin Türkçe tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli olacağına ilişkin bir düzenleme yapabilecekleri gibi idareler belirli belgelerin yabancı dilde sunulmasına izin verebilirler. İhale işlemlerin etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, hukuki sorunların yaşanmaması için yabancı dilde sunulmasına izin verilen belgelerin teknik dokümanlar, kişisel beyanlar gibi belgelerle sınırlı olmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

İŞ DENEYİM TUTARININ TESPİTİ
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 53 üncü maddesine göre;

İş deneyim belgelerine;

Fiilen gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerin tutarı olarak;

Devam eden işlerde ara hakediş raporundaki,

Geçici kabulü yapılmış işlerde ise, son hakediş raporu veya varsa kesin hakediş raporundaki

İş veya görevle ilgili tutarlar herhangi bir güncelleştirmeye tabi tutulmadan yazılır.

Bu tutar;

Yurt içinde keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanmış işlerde, her türlü fiyat farkları hariç, varsa yasal keşif artışları dahil, ihale indirimi yapılmış, hakedişteki sözleşme yılı birim fiyatları ile yapılan işin tutarı;

Yurt içinde anahtar teslimi götürü bedel veya teklif birim fiyat teklif alınmak suretiyle sözleşmeye bağlanan işlerde, fiyat farkları hariç, varsa yasal keşif artışları dahil hakedişteki sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı;

Yabancı para üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde ise, varsa fiyat farkları hariç, yasal keşif artışları dahil, sözleşme fiyatları ile işin döviz cinsinden tutarı;

Üzerinden belirlenir.

Denetleme görevlerinde bulunanların iş deneyimi, denetledikleri işlerin kendi meslekleri (yüksek öğrenimini gördüğü mesleki alan) ile ilgili tutarlar,

Yönetme görevlerinde bulunanların iş deneyimi ise yönettikleri tutarlar,

Üzerinden tespit edilir.

Bir iş veya işin kısmında aynı sıfat ve unvanla eşzamanlı görev yapan birden fazla elemanın olması halinde, iş deneyim tutarı, bu görevlilerin sayısına bölünerek bulunur.

Kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ile özel sektörde gerçekleştirilen işlerin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı tutar esas alınır.

İdarece yükleniciye verilen ve inşaatın bünyesine giren malzeme bedelinin yarısı (malzeme bedeli yüklenicinin hakedişinden kesilse bile) iş bitirme, iş denetleme ve iş yönetme belgelerinin tutarının tespitinde değerlendirilir.

İŞ DENEYİM BELGELERİNİN GÜNCELLENMESİ
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesi gereğince; yapım işleri için son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70'i oranında gerçekleştirdiği veya % 50'si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenmesi zorunlu tutulduğundan, 15 yıl evvel yapılmış bir işe ait iş bitirme belgesinin değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için mutlaka güncellenmesi ve ihale günü itibariyle belge tutarının tespit edilmesi şarttır. Bu güncellemenin nasıl yapılacağı Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 56 ncı maddesinde tarif edilmiştir.

Adı geçen Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin (b) bendinde “1.1.2006 tarihinden önce” tabiri kullanılmış olmasından aynı maddenin (a) bendinde de “1.1.2006 tarihinden sonra” yapılan işler için güncellemenin nasıl yapılacağının tarif edildiği anlaşılmaktadır. Ancak (a) bendinde belirtilen “yurt içinde keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanan işler” tabiri, 4734 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1.1.2003 tarihinden sonraki ihalelerde kullanılabilecek bir tabir olamaz. Zira bu Kanuna göre keşif (yaklaşık maliyet) gizli tutulduğundan isteklilerin “keşfindeki birim fiyatlar üzerinden indirim yapması” söz konusu olamayacaktır. Bu yönüyle Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin (a) bendinde kullanılan bu tabir Kanunla tezat teşkil etmektedir.

Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin (a) bendinin devamında yer alan anahtar teslimi götürü bedel veya teklif birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin güncellenmesi konusunda yapılan açıklamalar dikkate alınarak 1.1.2006 tarihinden sonra sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin güncellemesini bir örnekle açıklamaya çalışalım.

VERİLER:

İş deneyim(iş bitirme) belgesinde belirtilen sözleşme tarihi                              : 16.02.2006

İhalenin ilan tarihi                                                                                       : 04.05.2006

İş deneyim belgesi tutarı                                                                               : 47.500,00- YTL

Yaklaşık maliyet                                                                                                      : 80.000,00- YTL

Teklif edilen bedel                                                                                       : 60.000,00- YTL

Yeterlik şartı olarak belirlenen teklif edilen bedel yüzdesi                                : % 65

Sözleşme tarihinden önceki ay(Ocak 2006) ÜFE endeksi                                 : 124,70

İhale ilan tarihinden önceki ay(Nisan 2006) ÜFE endeksi                                : 127,76

ÇÖZÜM:

İhalenin ilk ilan tarihinin içinde bulunduğu ayda yayımlanan bir önceki ayın (Nisan 2006) ÜFE endeksinin, sözleşmenin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın (Ocak 2006) ÜFE endeksine bölünmesi suretiyle güncelleme katsayısı bulunur. Güncelleme katsayısı ile iş deneyim belgesi tutarı çarpılarak iş deneyim belgesinin güncellenmiş tutarı bulunur.

127,76 / 124,70                                                                                                      = 1,0245 (Güncelleme katsayısı)

1,0245x47.500,00-YTL                                                                                            = 48.666,00 YTL

İş deneyim belgesinin güncellenmiş tutarı                                                       : 48.666,00-YTL

Teklif edilen bedel                                                                                      : 60.000,00.- YTL

Yeterlik şartı olarak belirlenen teklif edilen bedel yüzdesi                                : % 65

Teklif edilen bedel 60.000,00.- YTL, yeterlik şartı olarak belirlenen teklif edilen bedel yüzdesi % 65 olduğuna göre, yeterlik şartı olarak belirlenen asgari deneyim tutarı 60.000,00 x % 65 = 39.000,00 YTL olacaktır. İstekli güncellenmiş iş deneyim belgesi olarak 48.666,00 YTL  tutarında belge getirdiği için yeterlik şartlarını iş deneyim belgesi açısından karşılamış sayılacaktır.

Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin (b) bendinde yer alan iş deneyim belgelerinin güncellenmesi konusunda yapılan açıklamalar dikkate alınarak 1.1.2006 tarihinden önce sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin güncellemesini bir örnekle açıklamaya çalışalım.

VERİLER:

İş deneyim(iş bitirme) belgesinde belirtilen sözleşme tarihi                              : 16.02.1999

İhalenin ilan tarihi                                                                                      : 26.04.2006

İş deneyim belgesi tutarı                                                                              : 7.500.000.000.- TL

Yaklaşık maliyet                                                                                                      : 100.000,00.- YTL

Teklif edilen bedel                                                                                      : 70.000,00.- YTL

Yeterlik şartı olarak belirlenen teklif edilen bedel yüzdesi                                : % 70

Sözleşme tarihinden önceki ay(Ocak 1999) TEFE endeksi                               : 1258,6

Sözleşme tarihinden önceki yıl sonu(Aralık 1998) TEFE endeksi                      : 1215,1

2005 yılı TEFE Aralık ayı endeksi                                                                : 8785,74

2006 yılbaşı ÜFE endeksi(Aralık 2005)                                                         : 122,30

İhale ilan tarihinden önceki ay(Mart 2006) ÜFE endeksi                                  : 125,33

ÇÖZÜM:

1- Keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyim belgelerinde hesaplama aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

İhalenin ilk ilan tarihinden bir önceki yıl sonu (Aralık 2005) TEFE endeksinin sözleşme birim fiyatlarına esas yıl başı (ocak ayında yayımlanan bir önceki yılın aralık ayı endeksi) endeksine bölünmesi suretiyle bulunan rakam ile ihalenin ilk ilan tarihinin içinde bulunduğu ayda yayımlanan bir önceki ayın (Mart 2006) ÜFE endeksinin, 2006 yılı Ocak ayında yayımlanan 2005 yılı Aralık ayı ÜFE endeksine bölünmesi suretiyle bulunan rakamın birbiriyle çarpılması sonucu güncelleme katsayısı bulunur. Güncelleme katsayısı ile iş deneyim belgesi tutarı çarpılarak iş deneyim belgesinin güncellenmiş tutarı bulunur.

8785,74 / 1215,1                                                                                         =7.2305

125,33 / 122,30                                                                                           =1,0248

7,2305 x 1,0248                                                                                          =7,4096 (Güncelleme katsayısı)

7,4096 x 7.500.000.000.-TL                                                             = 55.572.018.552.-TL(55.572,02.-YTL)

İş deneyim belgesinin güncellenmiş tutarı                                          : 55.572,02.-YTL

Teklif edilen bedel 70.000,00.- YTL, yeterlik şartı olarak belirlenen teklif edilen bedel yüzdesi % 70 olduğuna göre, yeterlik şartı olarak belirlenen asgari deneyim tutarı 70.000,00 x % 70 = 49.000,00 YTL olacaktır. İstekli güncellenmiş iş deneyim belgesi olarak 55.572,02.-YTL tutarında belge getirdiği için yeterlik şartlarını iş deneyim belgesi açısından karşılamış sayılacaktır.

2- Anahtar teslimi götürü bedel veya teklif birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyim belgelerinde hesaplama aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

İhalenin ilk ilan tarihinden bir önceki yıl sonu(Aralık 2005) TEFE endeksinin, sözleşmenin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın (Ocak 1999) endeksine bölünmesi suretiyle bulunan rakam ile ihalenin ilk ilan tarihinin içinde bulunduğu ayda yayımlanan bir önceki ayın (Mart 2006) ÜFE endeksinin, 2006 yılı Ocak ayında yayımlanan 2005 yılı Aralık ayı ÜFE endeksine bölünmesi suretiyle bulunan rakamın birbiriyle çarpılması sonucu güncelleme katsayısı bulunur. Güncelleme katsayısı ile iş deneyim belgesi tutarı çarpılarak iş deneyim belgesinin güncellenmiş tutarı bulunur.

8785,74 / 1258,6                                                                                         = 6.9806

125,33 / 122,30                                                                                          = 1,0248

6.9806 x 1,0248                                                                                          =7,1535 (Güncelleme katsayısı)

7,1535 x 7.500.000.000.-TL                                                             =53.651. 326.666.-TL(53.651,33.-YTL)

İş deneyim belgesinin güncellenmiş tutarı                                          : 53.651,33.-YTL

Teklif edilen bedel                                                                           : 70.000,00.- YTL

Yeterlik şartı olarak belirlenen teklif edilen bedel yüzdesi                    : % 70

Teklif edilen bedel 70.000,00.- YTL, yeterlik şartı olarak belirlenen teklif edilen bedel yüzdesi % 70 olduğuna göre, yeterlik şartı olarak belirlenen asgari deneyim tutarı 70.000,00 x % 70 = 49.000,00 YTL olacaktır. İstekli güncellenmiş iş deneyim belgesi olarak 53.651,33.-YTL tutarında belge getirdiği için yeterlik şartlarını iş deneyim belgesi açısından karşılamış sayılacaktır.

Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin (c) bendinde yer alan yabancı para üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde ise, iş deneyim belgesi ihale ilk ilan veya davet tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden güncellenir.

İŞ DENEYİM BELGELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İş deneyim belgeleri, ihale komisyonlarınca Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesine göre aşağıdaki esaslar dahilinde değerlendirilir:

a) İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyiminin belgelendirilmesinde tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri değerlendirmeye alınır. Birden fazla iş deneyimi, bunlar benzer işlere ait olsa dahi toplanamaz.

b) İş bitirme ve iş durum belgesi ile gerçek şahıslarca denetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş denetleme belgesi tutarları tam olarak, gerçek şahıslarca yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş yönetme belgesi tutarı ise 1/10 oranında dikkate alınır.

c) Kendi meslekleri ile ilgili faaliyetlerini sürdürmeleri şartıyla iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini sunan mühendis ve mimarların, aldıkları akademik eğitime göre ehliyetli oldukları görev alanı ile sınırlı yapım işlerinin ihalelerinde, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar(2007 yılı için 115.525,00-YTL) kadar dikkate alınır ve bu kişilerden mezuniyet belgelerinin değerlendirmeye alınmasını talep etmeleri halinde Kanunun 10 uncu maddesindeki iş deneyimine ilişkin mesleki ve teknik yeterlik şartı aranmaz.

Denetim veya yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimar isteklilerin mezuniyetlerine binaen ihaleye girmesinde bunların gerçek kişi olmaları şartı aranır.

Hangi mühendislik veya mimarlık bölümlerinin ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacağının ilan ve ihale dokümanında belirtilmesi zorunludur.

Bu kişiler ihaleyi yapacak idareye mezuniyet belgeleriyle birlikte özel sektörde mesleklerini icra ettiklerini tevsik eden ilgili meslek odası kayıt belgesini ve/veya kamuda mesleklerini icra ettiklerini tevsik eden hizmet çizelgelerini verirler.

Bu şekilde hesaplanan tutar iş bitirme, iş denetleme ve iş yönetme faaliyetlerinden elde edilmiş deneyimlerle toplanamaz.

d) İş bitirme, iş durum, iş denetleme veya iş yönetme belgeleri belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin ortağı bulunduğu tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde, tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kesin kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. İş deneyim belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişilerin, birden fazla tüzel kişiliğin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulunmaları halinde, iş deneyim belgeleri bu tüzel kişilerin sadece birinde kullanılabilir (Standart Form KİK027.2/Y). Yıllara sari yapım işlerinde idareler, yükleniciden, bu ortaklık oranının muhafaza edildiğine dair Ticaret Sicil Memurluğunun teyit yazısını her yıl istemek zorundadırlar.

e) Şahıs şirketi ortaklarının (komandit şirketin komanditer ortağı hariç) şirketten ayrılmaları halinde, ortaklık döneminde bitirilen veya en az % 70 oranında gerçekleştirilen işlere ait, şirket adına düzenlenmiş olan iş durum veya iş bitirme belgesi ayrılan ortakların hisseleri oranında ihalelerde şahsi iş deneyimi olarak değerlendirilir. Bu belgelerin şirket adına kullanılmasında belge tutarı değerlendirilirken ayrılan ortakların hisselerine isabet eden tutar belge toplamından düşülür.

f) İsteklinin başka iş ortaklıklarında gerçekleştirdiği iş nedeniyle elde ettiği iş deneyimi, o iş ortaklığındaki hissesi oranında dikkate alınır. Konsorsiyum olarak gerçekleştirilmiş işlerden elde edilen deneyim ise, ortakların gerçekleştirdiği iş kısımlarına ilişkin miktarlar üzerinden değerlendirilir.

g) İş deneyimlerinin değerlendirilmesinde ihale veya ön yeterlik ilk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yılda yapılan işler ve iş kısımları dikkate alınır. İş bitirme ve iş durum belgelerinde yazılı deneyim tutarlarının asgari yüzde yetmişlik kısmı ile iş denetleme ve yönetme belgelerinde yazılı deneyim tutarlarının asgari yüzde ellilik kısmının ilk ilan tarihinden geriye doğru son 15 yıl içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususu iş deneyim belgelerindeki bilgilerden tespit edilir. Bu tespitin iş deneyim belgeleri üzerinden yapılamadığı durumlarda; o işe ait düzenlenmiş hakediş raporları ve/veya idarece onaylı hakediş ödeme cetveli esas alınır. Ancak, hakediş raporlarının ve ödeme cetvelinin zorunlu nedenlerle verilemediği durumlarda, son on beş yılda gerçekleşen işlerin oran ve tutarları doğrusal orantı yoluyla bulunur.

h) Yerli veya yabancı yükleniciler ve alt yüklenicilerin yurt dışında gerçekleştirdikleri işler ile mühendis veya mimarların yurt dışında denetledikleri işler 1/2 oranında, mühendis veya mimarların yurt dışında yönettikleri işler ise 1/20 oranında dikkate alınır.

i) Alt yüklenicilik faaliyeti dolayısıyla alınmış iş bitirme belgesi nevi itibariyle birden fazla işi içerse dahi, bunlardan sadece ihale konusu iş veya benzer işlere ait olanı dikkate alınır.

j) İş ortaklığı ortaklarının tek başına gerçekleştirdikleri işler tam olarak, diğer iş ortaklığında ortak olarak gerçekleştirdikleri işler ise o iş ortaklığındaki hissesi oranında değerlendirilir.

k) Şahıs veya sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanununun 152 nci maddesine göre nev’i değiştirmeleri halinde, değişiklikten önce sahip olunan iş deneyimleri Yönetmeliğin bu maddesinin (e) bendi hükmü dikkate alınmak suretiyle nev’i değiştirmiş şirket tarafından ihalelerde iş deneyimi olarak kullanılabilir.

--------------------------------------------------------------------------------

 * İçişleri Bakanlığı Kontrolörleri Burhanettin TOKMAK ve  Mustafa Reşit HAZER'in Yerel Yönetim ve Denetim Dergisinin Mart 2007, Cilt 12, Sayı 3' de yayımlanan makaleleri

[1]  29.12.2005 tarih ve 26038 sayılı RG de yayımlanmıştır.