DUYURULAR
Derneğimiz üyesi eski meslektaşımız Hayrettin GÜNGÖR Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri oldu.
Derneğimiz üyesi eski meslektaşımız SayınHayrettin GÜNGÖR,Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip ERDOĞAN’ın tensipleriyle Hatay Büyükşehir..
Meslektaşımız Hüseyin ÇAĞATAY Manisa Büyükşehir Belediyesine Teftiş Kurulu Başkanı oldu.
Derneğimiz üyesi meslektaşımız Sayın Hüseyin ÇAĞATAY, Manisa Büyükşehir Belediyesine Teftiş Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmiştir...
Meslektaşımız Ali Ekber ASKER Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi
Derneğimiz üyesi meslektaşımız Sayın Ali Ekber ASKER, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine Genel Müdür..
Eski Meslektaşımız Sayın Balamir GÜNDOĞDU Bakan Müşaviri olarak atandı.
Derneğimiz üyesi eski meslektaşımız Sayın Balamir GÜNDOĞDU, İçişleri Bakanımız Sayın Ali YERLİKAYA'nın talebiyle Bakanlığımızda Bakan..
Derneğimiz üyesi eski meslektaşımız Sayın Mehmet AYDIN Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atanmıştır.
Derneğimiz üyesi eski meslektaşımız Sayın Mehmet AYDIN, 10 Mayıs 2024 tarihli ve 2024/118 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Kamu İhale Kurulu Üyeliğine..
Derneğimiz üyesi meslektaşımız Hüseyin Eren HERSAN Bursa Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.
Derneğimiz üyesi meslektaşımız Başkontrolör Sayın Hüseyin Eren HERSAN Bursa Osmangazi Belediyesinde Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir...
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Sosyal Medya Hesaplarımız:

X (Twitter): @kontder
İnstagram  : kontderr
 
Biliyor musunuz ?

1- 25 Kasım 2023 Tarihli ve 32380 Sayılı Resmî Gazete'de "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554)" yayımlanmıştır. Tebliğ ile yeniden değerleme oranı 2023 yılı için % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiştir

2-12 Ağustos 2023 Tarihli ve 32277 Sayılı Resmî Gazetede "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve " Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "  yayımlanmıştır.

3-24 Kasım 2022 Tarihli ve 32023 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile yeniden değerleme oranı 2022 yılı için  % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

4-25 Ağustos 2022 Tarihli ve 31934 Sayılı Resmî Gazetede "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı:?5987)"  yayımlanmıştır.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği

8 Aralık 2016 Tarihli ve 29912 Sayılı Resmî Gazete'de "Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği" yayınlanmıştır. Tebliğ ile Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan kurumların mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ve izlenebilmesini teminen Kamu Haznedarlığı uygulamasına ilişkin esas ve usulleri belirlenmiştir.

 

Tebliğe ulaşmak için linki tıklayınız.

Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ve Maliye Bakanlığından:

KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan kurumların mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ve izlenebilmesini teminen Kamu Haznedarlığı uygulamasına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Aşağıda sayılan kurumlar bu Tebliğ hükümlerine tabidir:

a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

b) Özel bütçeli idareler,

c) Döner sermayeler,

ç) Fonlar,

d) Belediyeler,

e) İl özel idareleri,

f) Sosyal güvenlik kurumları,

g) Kamu iktisadi teşebbüsleri,

ğ) Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları,

h) Bu maddede sayılan kurumların;

1) Bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

2) Sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan ve/veya dolaylı olarak sahip olduğu şirketleri,

3) Fon, hesap, özel hesap, havuz ve benzeri adlarla açtıkları ve/veya yönettikleri her türlü banka hesabı.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12 ve 16 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Kamu Sermayeli Bankalar: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş., T. Vakıflar Bankası T.A.O. ve sermayesinin yarısından fazlası doğrudan ve/veya dolaylı olarak kamuya ait olan diğer mevduat ve katılım bankalarını,

b) Kurum: 2 nci maddede sayılanları,

c) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

ç) Organize Para Piyasası: Takasbank bünyesinde faaliyet gösteren para piyasaları ve/veya Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek Türkiye’de kurulu diğer organize para piyasalarını,

d) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını

ifade eder.

Uygulama ve kullanılacak araçlar

MADDE 5 – (1) Hazine Müsteşarlığı dışında kalan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri;

a) Kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan her türlü mali kaynaklarını TCMB veya muhabiri olan bankada açılacak TL cinsi vadesiz hesaplarda tutmakla yükümlüdür.

b) Dış alımlar veya yurt dışından temin edilen krediler nedeni ile döviz cinsinden ödeme veya yükümlülükleri olması ve/veya Avrupa Birliği tarafından sağlanan ve döviz cinsinden izlenmesi gereken hibe anlaşmaları ile çeşitli faaliyetler kapsamında uluslararası örgütler tarafından hesaplarına döviz cinsi aktarım yapılması durumunda sadece bu işlemlerle sınırlı olmak ve anlaşmalardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla TCMB veya muhabiri olan bankada vadeli veya vadesiz döviz tevdiat hesabı açtırır.

c) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince afet nedeniyle toplanan nakdi bağış ve yardımlar ile özel kanunların verdiği yetki çerçevesinde belli bir kamusal amaca özgülenmek suretiyle fon, hesap, özel hesap, havuz ve benzeri adlarla açılan ve/veya yönetilen her türlü banka hesaplarında tutulan kaynaklar bu maddenin ikinci fıkrasında sayılan esaslar çerçevesinde değerlendirilir.

(2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kurumlar kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan her türlü mali kaynaklarını kamu sermayeli bankalarda açtıracakları hesaplarda aşağıdaki araçları kullanarak değerlendirmekle yükümlüdür:

a) TL cinsi vadesiz ve/veya vadeli mevduat ile özel cari hesap ve/veya katılma hesabı,

b) Gerekli görülmesi halinde ve ihtiyaçları ölçüsünde döviz cinsi ödemeleri için vadeli ve/veya vadesiz mevduat ile özel cari hesap ve/veya katılma hesabı,

c) İhale, doğrudan satış, ihale öncesi rekabetçi olmayan teklif ya da ikincil piyasadan doğrudan ya da ters repo yoluyla temin etmek suretiyle 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Müsteşarlıkça ihraç edilen borçlanma senetleri ve/veya kira sertifikaları,

ç) Organize para piyasalarında TL cinsi borç verme işlemleri,

d) Kamu sermayeli bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları ile 07/06/2013 tarih ve 28670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği uyarınca kamu sermayeli katılım bankalarının kaynak kuruluş/fon kullanıcı olarak yer aldığı kira sertifikaları ihracı ve katılım bankacılığı prensiplerine uygun piyasalarda emtia alım-satımına dayalı katılım bankacılığı prensiplerine uygun finansman yöntemleri.

(3) 18/6/2011 tarihli ve 27968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar hükümleri saklı kalmak kaydı ile kurumlar; faaliyetleri kapsamında yaptıracakları tahsilat ve ödeme işlemleri için yurt içinde yerleşik diğer bankaları ve Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’yi de kullanabilir. Gerçekleştirilen tahsilat tutarlarının, özel kanunların verdiği yetki kapsamında yapılan düzenlemelerde yer alan hükümler saklı kalmak kaydı ile takip eden işgünü içinde; yurtiçinde yerleşik tüm bankalar aracılığıyla kredi kartları ile yapılan tahsilatın ise azami 20 gün içerisinde ilgili kurumun kamu sermayeli bankadaki hesabına aktarılması zorunludur.

(4) Kurumlar bu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinde sayılan işlemleri, yurt içinde yerleşik diğer bankalar aracılığıyla; (ç) bendinde sayılan işlemleri ise yurtiçinde yerleşik diğer bankalar ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca faaliyet gösteren aracı kurumlar aracılığıyla yapabilir.

Kaynakların değerlendirilmesi ve nemalandırma

MADDE 6 – (1) Kurumların mevduat ve katılma hesabı olarak değerlendirmeyi öngördükleri mali kaynakları için uygulanacak vadeli mevduat faiz oranı ve katılma hesabı beklenen/tahmini getiri oranı, Ek 1’de yer alan ve ilgili vadelere karşılık gelen oranlardan daha yüksek olamaz.

Diğer menfaatler

MADDE 7 – (1) Kurumlar mali kaynaklarının değerlendirilmesinde faiz veya kâr payı dışında ayni ya da nakdi herhangi bir menfaat temin edemez.

(2) Kurumların aylık ve ücret ödemeleri ile faaliyetleri kapsamında bankalara yaptırdıkları tahsilat ve ödeme işlemlerine ilişkin olarak sağladıkları havale, elektronik fon transferi (EFT), para transferi ve benzeri bankacılık hizmetleri için yapılan protokoller kapsamında ortaya çıkan ücret ve hizmet bedellerinin bankalar veya Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. tarafından üstlenilmesi birinci fıkra kapsamında değerlendirilmez.

Bildirim ve raporlama

MADDE 8 – (1) 4749 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası gereğince;

a) Kurumların mali hizmetlerini yürüten birimleri, merkez ve varsa taşra birimlerine ait vergi kimlik numaralarına ilişkin her türlü değişiklik ile yeni kurulan birimlerine ilişkin vergi kimlik numaralarını en geç 10 iş günü içerisinde, ayrıca bankalarca Müsteşarlığa iletilen hesap bilgilerinin mutabakatını teminen, içerik ve süresi Müsteşarlıkça belirlenerek talep edilen bilgileri de istenen süre içerisinde Müsteşarlığa göndermekle yükümlüdür.

b) Bankalar ve aracı kurumlar, kurumların kendileri nezdindeki mali kaynakları ile kullandıkları kredi ve benzeri yükümlülükleri hakkındaki bilgileri, içerik ve süresi Müsteşarlıkça belirlenen şekilde hazırlamak ve Müsteşarlığa göndermekle yükümlüdür.

(2) Kamu Haznedarlığı uygulaması çerçevesinde Müsteşarlıkça izlenen ve ticari sır niteliğini haiz olan bilgiler kurumların bağlı, ilgili veya ilişkili oldukları bakanlıklar, adli merciler ve denetim mercileri tarafından gerekli olduğu hallerde Müsteşarlıktan gerekçesi ile birlikte yazılı olarak talep edilebilir. Bu taleplerden karşılanması uygun görülenler gizli kaydıyla yazılı olarak cevaplanır.

(3) Tebliğ kapsamındaki kurumlardan hali hazırda teşkilatlanma süreci devam edenler ile Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulacak olanlar için 8, 9 ve 10 uncu maddelerin yürürlük tarihi bu kurumların mali hizmetler görevlerini yürüten birimlerinin ihdas edildiği tarihten itibaren 15 iş günüdür.

Sorumluluk

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan kurum yetkilileri ve muhasebe yetkilileri bu Tebliğ hükümlerini yerine getirmekle yükümlü olup bu Tebliğ hükümlerine aykırılık sebebi ile ortaya çıkabilecek zararlardan şahsen ve müteselsilen sorumludur.

Yaptırım

MADDE 10 – (1) Kamu kaynaklarının bu Tebliğ hükümlerine aykırı şekilde değerlendirilmesinden elde edildiği tespit edilen nemalar genel bütçeye gelir kaydedilir.

(2) Bankalar, bu Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı olarak talepte bulunan kurumları ilgili denetim kurumlarına ve/veya birimlerine iletilmek üzere Müsteşarlığa bildirmekle yükümlüdür.

(3) Müsteşarlık tarafından bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında istenen bilgilerin belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde gönderilmemesi halinde 4749 sayılı Kanunun 14/A maddesinin (ı) bendi uyarınca idari para cezası uygulanır.

İstisnalar ve muafiyetler

MADDE 11 – (1) Aşağıda sayılan kurumlar ile hesaplar Tebliğ kapsamı dışındadır:

a) Kamu sermayeli bankalar,

b) Vakıflar,

c) Özel kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları,

ç) Kefalet ve yardımlaşma sandıkları,

d) Dernekler,

e) Federasyonlar,

f) Muhtarlıklar,

g) Okul aile birlikleri,

ğ) Kurumların eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, yemekhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerinden yararlanan personelinden alınan yemek, konaklama ve diğer hizmet bedelleri ile katkı için bütçeden aktarılan yemek bedellerinin bulundurulduğu ve söz konusu tesislerin nam ve hesabına açılmış olan banka hesapları,

h) Yılı bütçeleri ile tahsis edilen örtülü ödenekler ile ilgili olarak açtırılan banka hesapları,

ı) Bulundukları ülkenin bankacılık sektörü veya kambiyo mevzuatından kaynaklanan sorunlar nedeniyle kurumların yurt dışı temsilciliklerince yurt içinde kendi nam ve hesaplarına açtırdıkları banka hesapları,

i) Kurumların yurt dışı temsilciliklerine ait olan ve yurt dışında yerleşik bankalar nezdinde açılan hesaplar,

j) Akreditif/akreditif karşılığı kredi işlemleri.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç), (g), (ğ), (h) ve (ı) bentleri kapsamındaki hesaplar için kurum vergi kimlik numarasından ayrı bir vergi kimlik numarası kullanılır. Vergi kimlik numaralarının temin edildiği tarihten itibaren 30 iş günü içerisinde Müsteşarlığa bildirilmesi zorunludur.

Diğer hususlar

MADDE 12 – (1) 18/11/2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Kurumlar bankalarla yapacakları protokollerde bu Tebliğ hükümlerine uygun düzenlemeler yapmakla yükümlüdür.

(3) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce yapılmış olan protokoller sürelerinin bitimine kadar uygulanmaya devam olunur.

(4) Bu Tebliğ hükümlerine göre yapılacak protokollerin süresi bir yılı geçemez.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan ve Maliye Bakanı birlikte yürütür.

 

Eki için tıklayınız.