DUYURULAR
Darbe Girişimini Lanetliyoruz
"Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" (15.07.2016) 15/07/2016 tarihinde meydana gelen, ülkemizin seçilmiş hükumetini, milletimizi..
Fikri ÖZKÖK'ün Sayıştay Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi
Sevgili eski MeslektaşımızSayıştay 1. Daire Üyesi Fikri ÖZKÖK Sayıştay yönetimden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir...
Adem CEYLAN ın MYK Başkanlığına seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız Adem CEYLAN Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Yeni görevinde başarılar diler,..
Saim İLÇİOĞLU nun Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğüne atanması
Sevgili eski meslektalımız Saim İLÇİOĞLU Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğüne Genel Müdür olarak atanmıştır...
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

1- 6 Haziran 2018 Tarihli ve 30443 Sayılı Resmî Gazete'de " Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" yayımlanmıştır.

2-13 Ocak 2018 Tarihli ve 30300 Sayılı Resmî Gazete'de  memuriyet mahalli tanımına ilişkin olarak uygulamada ortaya çıkan tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla yayımlanan 41 Seri Nolu Harcırah Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

3- Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 10/01/2018 tarihli ve 376 sayılı Genelgesiyle 1/1/2018–30/06/2018 döneminde geçerli olmak üzere; Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları belirlenmiştir.

4-29 Aralık 2017 Tarihli ve 30285 sayılı Resmî Gazete-Mükerrer'de "  Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50)" yayımlanmıştır. Tebliğ ile  1/1/2018 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarlarının tespit edilmiştir.

5- 11 Kasım 2017  Tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete'de  yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484 ile yeniden değerleme oranı 2017 yılı için % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiştir.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Cazibeli Sulama Tesislerinden Faydalananlardan Hizmet Bedeli Alınmasına Dair Yönetmelik

Cazibeli Sulama Tesislerinden Faydalananlardan Hizmet Bedeli Alınmasına Dair Yönetmelik

27 Ağustos 2011 CUMARTESİ   Resmî Gazete  Sayı : 28038
 
YÖNETMELİK
 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

CAZİBELİ SULAMA TESİSLERİNDEN FAYDALANANLARDAN HİZMET

BEDELİ ALINMASINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşlarınca tarımsal sulama amacıyla tesis edilen cazibeli sulama tesislerinden faydalanan gerçek ve tüzel kişilerden suyun kullanıcıya ulaştırılması hizmeti karşılığı olarak, Bakanlar Kurulunca belirlenen miktarlarda alınacak hizmet bedeline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; tarımsal sulama amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarınca tesis edilen ve su sağlama şekli cazibeli olan sulama tesislerinin; envanter bilgilerinin temini ile bu tesislerden faydalanan gerçek ve tüzel kişilerin belirlenmesi ve suyun faydalananlara ulaştırılması hizmeti karşılığı olarak alınacak hizmet bedelinin tespiti, tahakkuku ve tahsili hususlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 25/6/2009 tarihli ve 5917 sayılı Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Cazibeli sulama tesisi: Bitkisel üretim için sulama suyunun enerjiye ihtiyaç duyulmadan su kaynağından sulama alanına iletilmesi amacıyla yapılan yapılar ile bunların tamamlayıcı tesislerini,

b) Çiftçi kayıt sistemi: Sağlıklı tarım politikalarının oluşturulmasını ve tarımsal desteklemelerin denetlenebilir, izlenebilir ve sorgulanabilir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla çiftçi bilgilerinin merkezi bir veri tabanında bulundurulmasını esas alan ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca oluşturulan bir kayıt sistemini,

c) DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,

ç) Faydalanan: Cazibeli sulama tesislerini kullanarak sulama yapan gerçek ve tüzel kişileri,

d) Hizmet bedeli: Cazibeli sulama tesislerinde suyun kullanıcıya ulaştırılması hizmeti karşılığı olarak, DSİ’nin teklifi üzerine Bakanlar Kurulu’nca belirlenen ve faydalananlardan alınacak olan bedeli,

e) KHGM: Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

f) Mesaha cetveli: Sulanan arazinin yüz ölçümünü, sahibini, parsel numarasını ve sulanan bitki çeşidini gösteren çizelgeyi,

g) Sulanan birinci ürün alanı: Bir sulama mevsiminde sulanan ilk ürünün alanını,

ğ) Tüzel kişi: Sulama tesisinin işletme, bakım ve yönetim sorumluluğunu devralan sulama birlikleri, belediyeler, köylere hizmet götürme birlikleri, köy tüzel kişileri, kooperatifler ve benzeri özel ve kamu tüzel kişilerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sulama Tesislerine İlişkin Bilgilerin Güncellenmesi ve Hizmet Bedelinin Tespiti

Sulama tesislerine ilişkin bilgilerin güncellenmesi

MADDE 5 –(1) Tarımsal sulama amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarınca tesis edilen cazibeli sulama tesislerinin tespiti için geçici 1 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bilgilerde değişiklik olması ve/veya yeni cazibeli sulama tesisleri ilave edilmesi durumlarında, güncellenmiş bilgiler geçici 1 inci maddede belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarınca her yıl Aralık ayı içerisinde DSİ’ye gönderilir.

Hizmet bedelinin tespiti

MADDE 6 – (1) DSİ her yıl cazibeli sulama tesislerinde suyun kullanıcıya ulaştırılmasına yönelik hizmet bedelini; 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanuna göre Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan yılı sulama ve kurutma tesisleri işletme ve bakım ücret tarifelerinde birinci gruptaki hububat bitkisine ait işletme ve bakım ücretinin yüzde onundan aşağı olmamak üzere tespit ederek, Bakanlar Kuruluna teklif eder. Bakanlar Kurulu kararıyla, faydalananlara tahakkuk ettirilecek olan hizmet bedeli belirlenir ve en geç o yılın Eylül ayı sonuna kadar Resmî Gazete’de ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mesaha Cetvelinin Hazırlanması, Tahakkuk ve Tahsilat

DSİ tarafından inşa edilerek işletilen cazibeli sulama tesislerinde mesaha cetvelinin hazırlanması, tahakkuk ve tahsilat

MADDE 7 – (1) DSİ tarafından inşa edilerek işletilen cazibeli sulama tesislerinde mesaha cetveli tanzim etme ve tahakkuk işlemleri DSİ’ce yapılır. DSİ muhtarlıklara bildirimde bulunarak, her yıl Haziran ayı içerisinde olmak üzere tespit edilen günde muhtar ve köy ihtiyar meclisi nezaretinde ve hazır bulunabilen arazi sahipleriyle birlikte mahallinde sulanan birinci ürün alanların ve sulayıcıların tespitini yapar. Sulanan alanlar ve faydalananlar tespit edilirken tapu ve/veya kadastro belgeleri ile çiftçi kayıt sistemi bilgilerinden yararlanılır. Bu tespitler sonucunda oluşturulan mesaha cetvelleri her yıl Temmuz ayının birinden itibaren ilgili köy muhtarlıklarında bir ay süreyle askıda kalır ve bu süre içerisinde yapılan itirazlar DSİ’ce değerlendirilerek, yanlışlıklar varsa gerekli düzeltmeler yapılır. Askıda kalma süresi sonunda kesinleşen mesaha cetvellerinden tüm sulayıcıların bitki çeşidine bakılmaksızın suladığı birinci ürün alanları bulunur ve Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen hizmet bedeliyle çarpılarak faydalananlara tahakkuk ettirilecek bedel hesaplanır.

(2) Tahakkuk ettirilen bedelin o yıl Kasım ayı sonuna kadar faydalananlarca yetkili vergi dairesine ödenmesi gerektiği hususu en geç o yılın Ekim ayı sonuna kadar faydalananlara ve yetkili vergi dairelerine bildirilir. Vergi dairelerine faydalananların adı ve soyadı ile unvanı, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, adresi, borcun dönemi ve vadesi ile ödenmesi gereken tutar bilgileri liste şeklinde gönderilir. DSİ tarafından tahakkuk ettirilen ve 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilmesi gereken alacakların takip ve tahsili, bu Kanun hükümleri gereğince yetkili vergi dairelerince yapılarak genel bütçeye gelir kaydedilir.

Belediyeler ile il özel idareleri haricindeki tüzel kişilere devredilen cazibeli sulama tesislerinde mesaha cetvelinin hazırlanması, tahakkuk ve tahsilat

MADDE 8 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarınca inşa edilip işletme, bakım ve yönetim sorumluluğu belediyeler ile il özel idareleri haricindeki tüzel kişilere devredilen cazibeli sulama tesislerinde mesaha cetvelinin hazırlanması işi, tüzel kişilerce, tahakkuk işi ise cazibeli sulama tesisini inşa eden kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılır. Tüzel kişiler muhtarlıklara bildirimde bulunarak, her yıl Haziran ayı içerisinde olmak üzere tespit edilen günde muhtar ve köy ihtiyar meclisi nezaretinde ve hazır bulunabilen arazi sahipleriyle birlikte mahallinde sulanan birinci ürün alanların ve sulayıcıların tespitini yapar. Sulanan alanlar ve faydalananlar tespit edilirken tapu ve/veya kadastro belgeleri ile çiftçi kayıt sistemi bilgilerinden yararlanılır. Bu tespitler sonucunda oluşturulan mesaha cetvelleri her yıl Temmuz ayının birinden itibaren ilgili köy muhtarlıklarında bir ay süreyle askıda kalır ve bu süre içerisinde yapılan itirazlar tüzel kişilerce değerlendirilerek, yanlışlıklar varsa gerekli düzeltmeler yapılır. Tüzel kişiler kesinleşen mesaha cetvellerini Ağustos ayı içerisinde sulama tesisini inşa eden kamu kurum ve kuruluşlarına gönderir. Kamu kurum ve kuruluşlarınca, askıda kalma süresi sonunda kesinleşen mesaha cetvellerinden tüm sulama alanı için bitki çeşidine bakılmaksızın toplam sulanan birinci ürün alanı bulunur ve Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen hizmet bedeliyle çarpılarak tüzel kişilere tahakkuk ettirilecek bedel hesaplanır.

(2) Tahakkuk ettirilen bedelin, o yıl Kasım ayı sonuna kadar tüzel kişilerce yetkili vergi dairesine ödenmesi gerektiği hususu en geç o yılın Ekim ayı sonuna kadar kamu kurum ve kuruluşlarınca tüzel kişilere ve yetkili vergi dairelerine bildirilir. Vergi dairelerine tüzel kişilerin unvanı, vergi kimlik numarası, adresi, borcun dönemi ve vadesi ile ödenmesi gereken tutar bilgileri liste şeklinde gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşlarınca tahakkuk ettirilen ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilmesi gereken alacakların takip ve tahsili, bu Kanun hükümleri gereğince yetkili vergi dairelerince yapılarak genel bütçeye gelir kaydedilir. Mesaha cetvelinin hazırlanıp ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmesi işleri tüzel kişilere sulama tesisini inşa eden kamu kurum ve kuruluşları tarafından her yıl Mayıs ayı içerisinde bildirilir. Kamu kurum ve kuruluşları kendi sorumluluklarında bulunan cazibeli sulama tesislerinde hizmet bedeli tahakkuk ettirdikleri alanların miktarı ile tahakkuk tutarlarını bilgi olarak her yıl Aralık ayı içerisinde DSİ’ye gönderir.

(3) Mülga KHGM’ce inşa edilen cazibeli sulama tesislerinde mesaha cetvelinin hazırlanması işi tüzel kişilerce birinci fıkrada belirtildiği şekilde yapılır. Tüzel kişiler kesinleşen mesaha cetvellerini Ağustos ayı içerisinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına gönderir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca kesinleşen mesaha cetvellerinden tüm sulama alanı için bitki çeşidine bakılmaksızın toplam sulanan birinci ürün alanı bulunur ve Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen hizmet bedeliyle çarpılarak tüzel kişilere tahakkuk ettirilecek bedel hesaplanır. Tüzel kişilere tahakkuk ettirilen bedelin, o yıl Kasım ayı sonuna kadar ödenmesi gerektiği hususu en geç o yılın Ekim ayı sonuna kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca tüzel kişilere ve yetkili vergi dairelerine bildirilir. Vergi dairelerine tüzel kişilerin unvanı, vergi kimlik numarası, adresi, borcun dönemi ve vadesi ile ödenmesi gereken tutar bilgileri liste şeklinde gönderilir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tahakkuk ettirilen ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilmesi gereken alacakların takip ve tahsili, bu Kanun hükümleri gereğince yetkili vergi dairelerince yapılarak genel bütçeye gelir kaydedilir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı mesaha cetvelinin hazırlanarak kendisine gönderilmesi işlerini tüzel kişilere her yıl Mayıs ayı içerisinde bildirir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı mülga KHGM’ce inşa edilen cazibeli sulama tesislerinde hizmet bedeli tahakkuk ettirdikleri alanların miktarı ile tahakkuk tutarlarını bilgi olarak her yıl Aralık ayı içerisinde DSİ’ye gönderir.

Belediyelere ve il özel idarelerine devredilen cazibeli sulama tesislerinde mesaha cetvelinin hazırlanması, tahakkuk ve tahsilat

MADDE 9 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarınca inşa edilip işletme, bakım ve yönetim sorumluluğu belediyelere ve il özel idarelerine devredilen cazibeli sulama tesislerinde mesaha cetvelinin hazırlanması, tahakkuk ve tahsilat işlemleri belediyeler ve il özel idarelerince yapılır. Belediyeler ve il özel idareleri muhtarlıklara bildirimde bulunarak, her yıl Haziran ayı içerisinde olmak üzere tespit edilen günde muhtar ve köy ihtiyar meclisi nezaretinde ve hazır bulunabilen arazi sahipleriyle birlikte mahallinde sulanan birinci ürün alanların ve sulayıcıların tespitini yapar. Sulanan alanlar ve faydalananlar tespit edilirken tapu ve/veya kadastro belgeleri ile çiftçi kayıt sistemi bilgilerinden yararlanılır. Bu tespitler sonucunda oluşturulan mesaha cetvelleri her yıl Temmuz ayının birinden itibaren ilgili köy muhtarlıklarında bir ay süreyle askıda kalır ve bu süre içerisinde yapılan itirazlar belediyeler ve il özel idarelerince değerlendirilerek, yanlışlıklar varsa gerekli düzeltmeler yapılır. Askıda kalma süresi sonunda kesinleşen mesaha cetvellerinden tüm sulayıcıların bitki çeşidine bakılmaksızın suladığı birinci ürün alanları bulunur ve Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen hizmet bedeliyle çarpılarak faydalananlara tahakkuk ettirilecek bedel hesaplanır.

(2) Tahakkuk ettirilen bedelin o yıl Kasım ayı sonuna kadar faydalananlarca belediyeler ile il özel idarelerinin tahsile yetkili kısımlarına ödenmesi gerektiği hususu en geç o yılın Ekim ayı sonuna kadar faydalananlara ve belediyeler ile il özel idarelerinin tahsile yetkili kısımlarına bildirilir. Belediyeler ve il özel idarelerince tahsil edilen hizmet bedeli, belediyeler ile il özel idarelerine gelir kaydedilir. Belediyeler ile il özel idareleri kendi sorumluluklarında bulunan cazibeli sulama tesislerinde hizmet bedeli tahakkuk ettirdikleri alanların miktarı ile tahakkuk tutarlarını bilgi olarak her yıl Aralık ayı içerisinde DSİ’ye gönderirler. Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenip Resmî Gazete’de ilan edilen hizmet bedelinin bildirilmesi, mesaha cetvellerinin hazırlanması, tahakkuk ve tahsilatın yapılması ve tahakkuk ettirilen alanların miktarı ile tahakkuk tutarlarının bilgi olarak DSİ’ye gönderilmesi hususları belediyelere ve il özel idarelerine sulama tesisini inşa eden kamu kurum ve kuruluşları tarafından her yıl Mayıs ayı içerisinde bildirilir. Sulama tesisi inşa eden kamu kurum ve kuruluşlarından il özel idareleri ile belediyelere söz konusu işlerin yapılmasını Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü her yıl Mayıs ayı içerisinde bildirir.

(3) Mülga KHGM’ce inşa edilen ve işletme, bakım ve yönetim sorumluluğu belediyeler ile il özel idarelerine devredilen cazibeli sulama tesislerinde mesaha cetvelinin hazırlanması, tahakkuk ve tahsilat işlemleri belediyeler ile il özel idareleri tarafından birinci fıkrada belirtildiği gibi yapılır. Belediyeler ve il özel idarelerince tahsil edilen hizmet bedeli, belediyeler ile il özel idarelerine gelir kaydedilir. Belediyeler ve il özel idareleri hizmet bedeli tahakkuk ettirdikleri alanların miktarı ile tahakkuk tutarlarını bilgi olarak her yıl Aralık ayı içerisinde DSİ’ye gönderir. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, mülga KHGM’ce inşa edilmiş cazibeli sulama tesislerini işleten belediyelere ve il özel idarelerine Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenip Resmî Gazete’de ilan edilen dekara düşen hizmet bedelinin bildirilmesi, mesaha, tahakkuk ve tahsilatın yapılması ve tahakkuk ettirilen alanların miktarı ile tahakkuk tutarlarının bilgi olarak DSİ’ye gönderilmesi hususlarını her yıl Mayıs ayı içerisinde bildirir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından inşa edilip işletme, bakım ve yönetim sorumluluğu tüzel kişilere devredilmeyen cazibeli sulama tesislerinde mesaha cetvelinin hazırlanması, tahakkuk ve tahsilat

MADDE 10 –(1) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından inşa edilip işletme, bakım ve yönetim sorumluluğu tüzel kişilere devredilmeyen cazibeli sulama tesislerinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı muhtarlıklara bildirimde bulunarak, her yıl Haziran ayı içerisinde olmak üzere tespit edilen günde muhtar ve köy ihtiyar meclisi nezaretinde ve hazır bulunabilen arazi sahipleriyle birlikte mahallinde sulanan birinci ürün alanların ve sulayıcıların tespitini yapar. Sulanan alanlar ve faydalananlar tespit edilirken tapu ve/veya kadastro belgeleri ile çiftçi kayıt sistemi bilgilerinden yararlanılır. Bu tespitler sonucunda oluşturulan mesaha cetvelleri her yıl Temmuz ayının birinden itibaren ilgili köy muhtarlıklarında bir ay süreyle askıda kalır ve bu süre içerisinde yapılan itirazlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca değerlendirilerek, yanlışlıklar varsa gerekli düzeltmeler yapılır. Askıda kalma süresi sonunda kesinleşen mesaha cetvellerinden tüm sulayıcıların bitki çeşidine bakılmaksızın suladığı birinci ürün alanları bulunur ve Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen hizmet bedeliyle çarpılarak faydalananlara tahakkuk ettirilecek bedel hesaplanır.

(2) Tahakkuk ettirilen bedelin o yıl Kasım ayı sonuna kadar faydalananlarca yetkili vergi dairesine ödenmesi gerektiği hususu en geç o yılın Ekim ayı sonuna kadar faydalananlara ve yetkili vergi dairelerine bildirilir. Vergi dairelerine faydalananların adı ve soyadı ile unvanı, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, adresi, borcun dönemi ve vadesi ile ödenmesi gereken tutar bilgileri liste şeklinde gönderilir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tahakkuk ettirilen ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilmesi gereken alacakların takip ve tahsili, bu Kanun hükümleri gereğince yetkili vergi dairelerince yapılarak genel bütçeye gelir kaydedilir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hizmet bedeli tahakkuk ettirdikleri alanların miktarı ile tahakkuk tutarlarını bilgi olarak her yıl Aralık ayı içerisinde DSİ’ye gönderir.

(3) Mülga KHGM’ce inşa edilen ve işletme, bakım ve yönetim sorumluluğu tüzel kişilere devredilmeyen cazibeli sulama tesislerinde mesaha cetvelinin hazırlanması, tahakkuk ve tahsilat işlemleri il özel idareleri tarafından 11 inci maddenin birinci fıkrasında belirtildiği şekilde yapılır. Tahakkuk ettirilen bedelin o yıl Kasım ayı sonuna kadar faydalananlarca il özel idarelerinin tahsile yetkili kısımlarına ödenmesi gerektiği hususu en geç o yılın Ekim ayı sonuna kadar faydalananlara ve il özel idarelerinin tahsile yetkili kısımlarına bildirilir. İl özel idarelerince tahsil edilen hizmet bedeli il özel idarelerine gelir kaydedilir. İl özel idareleri hizmet bedeli tahakkuk ettirdikleri alanların miktarı ile tahakkuk tutarlarını bilgi olarak her yıl Aralık ayı içerisinde DSİ’ye gönderirler. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü il özel idarelerine Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenip Resmî Gazete’de ilan edilen hizmet bedelinin bildirilmesi, mesaha, tahakkuk ve tahsilatın yapılması ve tahakkuk ettirilen alanların miktarı ile tahakkuk tutarlarının bilgi olarak DSİ’ye gönderilmesi hususlarını her yıl Mayıs ayı içerisinde bildirir.

İl özel idareleri tarafından inşa edilip işletme, bakım ve yönetim sorumluluğu tüzel kişilere devredilmeyen cazibeli sulama tesislerinde mesaha cetvelinin hazırlanması, tahakkuk ve tahsilat

MADDE 11 – (1) İl özel idareleri tarafından inşa edilip işletme, bakım ve yönetim sorumluluğu tüzel kişilere devredilmeyen cazibeli sulama tesislerinde mesaha cetvelinin hazırlanması, tahakkuk ve tahsilat işlemleri il özel idarelerince yapılır. İl özel idareleri muhtarlıklara bildirimde bulunarak, her yıl Haziran ayı içerisinde olmak üzere tespit edilen günde muhtar ve köy ihtiyar meclisi nezaretinde ve hazır bulunabilen arazi sahipleriyle birlikte mahallinde sulanan birinci ürün alanların ve sulayıcıların tespitini yapar. Sulanan alanlar ve faydalananlar tespit edilirken tapu ve/veya kadastro belgeleri ile çiftçi kayıt sistemi bilgilerinden yararlanılır. Bu tespitler sonucunda oluşturulan mesaha cetvelleri her yıl Temmuz ayının birinden itibaren ilgili köy muhtarlıklarında bir ay süreyle askıda kalır ve bu süre içerisinde yapılan itirazlar il özel idareleri tarafından değerlendirilerek, yanlışlıklar varsa gerekli düzeltmeler yapılır. Askıda kalma süresi sonunda kesinleşen mesaha cetvellerinden tüm sulayıcıların bitki çeşidine bakılmaksızın suladığı birinci ürün alanları bulunur ve Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen hizmet bedeliyle çarpılarak faydalananlara tahakkuk ettirilecek bedel hesaplanır.

(2) Tahakkuk ettirilen bedelin o yıl Kasım ayı sonuna kadar faydalananlarca il özel idarelerinin tahsile yetkili kısımlarına ödenmesi gerektiği hususu en geç o yılın Ekim ayı sonuna kadar faydalananlara ve il özel idarelerinin tahsile yetkili kısımlarına bildirilir. İl özel idarelerince tahsil edilen hizmet bedeli il özel idarelerine gelir kaydedilir. İl özel idareleri hizmet bedeli tahakkuk ettirdikleri alanların miktarı ile tahakkuk tutarlarını bilgi olarak her yıl Aralık ayı içerisinde DSİ’ye gönderir. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü il özel idarelerine Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenip Resmî Gazete’de ilan edilen hizmet bedelinin bildirilmesi, mesaha, tahakkuk ve tahsilatın yapılması ve tahakkuk ettirilen alanların miktarı ile tahakkuk tutarlarının bilgi olarak DSİ’ye gönderilmesi hususlarını her yıl Mayıs ayı içerisinde bildir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sulama tesislerinin tespiti

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Tarımsal sulama amacıyla cazibeli sulama tesisi inşa eden kamu kurum ve kuruluşları, işletmeye açılan cazibeli sulama tesislerinin; bulunduğu il ve ilçe, işletmeye açıldığı yıl, hizmet ettiği net alan ve hangi tüzel kişilik tarafından işletildiğine ilişkin bilgileri çıkarır ve bir örneğini 1/12/2011 tarihine kadar DSİ’ye gönderir.

(2) Mülga KHGM’ce inşa edilmiş olan cazibeli sulama tesisleriyle ilgili söz konusu bilgilerin DSİ’ye iletilmesinde aşağıdaki hususlara uyulması esastır.

a) İl özel idareleri ile belediyeler tarafından işletilen cazibeli sulama tesislerinde; Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, il özel idarelerine ve belediyelere birinci fıkrada yer alan bilgilerin DSİ’ye gönderilmesi hususunu 1/11/2011 tarihine kadar bildirir.

b) Halk tarafından işletilen cazibeli sulama tesislerinde; Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, il özel idarelerine birinci fıkrada yer alan bilgilerin DSİ’ye gönderilmesi hususunu 1/11/2011 tarihine kadar bildirir.

c) Belediyeler ile il özel idareleri dışındaki tüzel kişilere devredilen cazibeli sulama tesislerinde; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, birinci fıkrada yer alan bilgilerin DSİ’ye gönderilmesi hususunu tüzel kişilere 1/11/2011 tarihine kadar bildirir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

 
 

 

 

 

Diğer Güncel Haberler